Saramathi

ആട്ടക്കഥ രാഗം
Alas! What news is this? Arjjuna vishada vrutham Saramathi