ത്രിപുട 7 മാത്ര

Malayalam

കാന്താ കൃപാലോ

Malayalam

ശ്ലോകം
ഇത്ഥം തേനാനുനീതാ മുഹുരപി കുഹനാ മസ്കരീന്ദ്രേണ ഭർത്രാ
ചിത്തേ പാദപ്രഹാരം കദനകലുഷിതേ സൂതസൂനോഃ സ്മരന്തീ
പാകസ്ഥാനേ ശയാനം പവനസുതമുപേത്യാഥ ദീനാ നിശായാം
ശോകോദ്യത് ബാഷ്പപൂരസ്നപിതതനുലതാ പാർഷതീ സാ രുരോദ