നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വാചം ശൃണു മേ കല്യാണസൌഗന്ധികം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
രാവണാന്തകനായീടും കല്യാണസൌഗന്ധികം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ആശയമതെങ്കിലിപ്പോൾ കല്യാണസൌഗന്ധികം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
മാധവ ജയശൌരേ മഹാത്മന്‍ കിർമ്മീരവധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
മതി ചൂതുചതുരംഗവും നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
വധിക്കേണം നൃപന്മാരെ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സമർത്ഥരെന്തീവണ്ണം നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ഋതുപർണ്ണധരണീപാല നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
അസ്‌തു നിനക്കു സ്വസ്‌തി തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ആരു നീ കപിവര തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
അത്ഭുതാംഗുലീയവും ഗ്രഹിക്ക തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
അത്ര നീ വന്നതതിചിത്രമല്ലോ തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സ്വസ്‌ത്യസ്‌തു പോക നീ തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സൂര്യവംശജാതനാം ഭൂമിപമണിയായ തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍ തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സീതേ നിന്‍ പാദാംബുജം തോരണയുദ്ധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
നിന്റെ ശൂലമിന്നു സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ആരെടാ സുബാഹു ഞാന്‍ സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ഘോരമായ ശൂലമിന്നു സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
പോരിനായെതിര്‍ത്തു നീ സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
മുഷ്‌ടിയുദ്ധം സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ദുര്‍മ്മതേ നീയെന്നെയിന്നു സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ധരണിതന്നിലെന്റെ സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
കാലനോടടുപ്പതിന്നു സീതാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ഇരുളെല്ലാമകന്നു ദൂരേ സന്താനഗോപാലം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
പോരിലുത്തരൻ ജയിച്ചെന്നതു ഉത്തരാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ആര്യ നിൻപദയുഗളം കൈവണങ്ങുന്നേൻ ഉത്തരാസ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
ജയജയ ആശ്രിതബന്ധോ ദേവയാനി സ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
യാദവ കുലാ അവതംസ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
മേദിനി ദേവ വിഭോ വന്ദേ തവ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സുഖമോ ദേവീ സാമ്പ്രദം ഇഹ തേ ലവണാസുരവധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സുമതേ ഗന്ദിനീ നന്ദന സ്വാഗതം കംസവധം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
മിത്രജനപാലക അത്രവരിക ഭീമ! രാജസൂയം (തെക്കൻ) നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
പാലയ മധുമഥന! പാവനപുണ്യശീല! രാജസൂയം (തെക്കൻ) നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സുരരാജസൂതനന്ദന ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി
സ്ഫാടിക സൗധം ദൂരെക്കാണുവ ശാപമോചനം നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി