കാപി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വസ വസ സൂത നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം കാപി
ഉത്തരനല്ല ജയം ക്ഷത്താവാം ഉത്തരാസ്വയംവരം കാപി
ധിക്കാരിയായ നീയും ഉത്തരാസ്വയംവരം കാപി
അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി ഉത്തരാസ്വയംവരം കാപി
ധരണീവല്ലഭ! ശൃണു വചനം ഉത്തരാസ്വയംവരം കാപി
നല്ലാരില്‍മണിമൌലേ ബാലിവധം കാപി
മാനിനിമണിമൌലെ ബാലിവധം കാപി
വല്ലഭാമെല്ലാമെന്തിനിദം ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
ഉന്നിദ്രഗര്‍വസന്നാഹംമന്ദഹൃദയേ ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
നല്ലതല്ലിതുചണ്ഡാലീ ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
കേട്ടീലേ തോഴീ വിമലമതേ ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
സോമാനോടോത്തചാരുമുഖീ ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
നന്നുനന്നിതുഭാഷിതംനിങ്ങളുടെയ ദേവയാനി സ്വയംവരം കാപി
വൈരികളിൽനിഏന്നമർത്യരെ ശാപമോചനം കാപി