ആഹരി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
O Yudhishtira, brave soul (Dharmanandana Veera) ആഹരി
ദൈത്യേന്ദ്രമകുടമണി നിവാതകവച കാലകേയവധം ആഹരി
ഭൂമിപാലകന്മാര്‍ ആകിയ നിങ്ങളെ ബകവധം ആഹരി
നിശാചരേന്ദ്രാ വാടാ ബകവധം ആഹരി
നില്‌പതിന്നയയ്‌ക്കയില്ല തോരണയുദ്ധം ആഹരി
അത്ര ഭയമുള്ളതിലൊരുത്തനപിവരുമോ തോരണയുദ്ധം ആഹരി
ചാരുവീരനഹമിതെന്നു കരുതീടേണ്ട തോരണയുദ്ധം ആഹരി
കുശികതനയ താപസന്റെ സീതാസ്വയംവരം ആഹരി
മനുജനായ ദശരഥന്റെ സീതാസ്വയംവരം ആഹരി
കൊന്നിടാതെ നിന്നെയങ്ങു സീതാസ്വയംവരം ആഹരി
അടലിലധിക ചതുരരായ സീതാസ്വയംവരം ആഹരി
നാരദ മഹാമുനേ, സുമതേ! ബാലിവിജയം ആഹരി
വാനരോത്തമ, വാക്കുകൾ കേൾക്ക ബാലിവിജയം ആഹരി
കഷ്ടം ചിത്രമയ്യോ കീചകവധം ആഹരി
ഉഗ്ര വീര്യനായിടുന്ന കീചകവധം ആഹരി
ധര്‍മ്മനന്ദന വീര ധാത്രീപാലകന്മാര്‍ക്കു ദുര്യോധനവധം ആഹരി
ആരവളിഹോ തരുണിമാരിലതി സുന്ദരി സുഭദ്രാഹരണം ആഹരി
നാരദമാമുനി ചൊന്നൊരുദന്തം രാവണോത്ഭവം ആഹരി
ജംഭനിഷൂദനനെന്നൊരുവൻപും രാവണോത്ഭവം ആഹരി
രാക്ഷസേശ്വര രാജശേഖര രാവണോത്ഭവം ആഹരി
ഹാ ഹാ നാഥ നായക ബാലിവധം ആഹരി
വിക്രമി നിന്‍സഹജനാം സുഗ്രീവന്‍ ബാലിവധം ആഹരി
സോദര നിന്നുടെ സോദരനാം ഞാൻ ബാലിവധം ആഹരി
പാരിലുള്ള വീരമൗലേ ബാലിവധം ആഹരി
ചിത്രതരാകാരേ താരേ ബാലിവധം ആഹരി
ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമിന്നു ചെയ്ക നീ നരകാസുരവധം ആഹരി
ചണ്ഡ നീ കാൺക മൽ ബാഹുപരാക്രമം നരകാസുരവധം ആഹരി
വീരരായുള്ള ജനങ്ങൾ നരകാസുരവധം ആഹരി
സുധാശനേന്ദ്ര വാടാ സുധാശനേന്ദ്ര നരകാസുരവധം ആഹരി
ഏഹി ധീരനെങ്കിലിന്നു രണത്തിനു നരകാസുരവധം ആഹരി
ദുർമ്മദനാകിയ നിന്നെ ഇന്നുതന്നെ നരകാസുരവധം ആഹരി
മാമുനിവര തവ പാദയുഗളം വന്ദേ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം ആഹരി
ഉഗ്രസേനജ കേൾക്ക മേ ഗിരം പൂതനാമോക്ഷം ആഹരി
അഷ്ടമനിജസുതനേഷ ഭവാനെ പൂതനാമോക്ഷം ആഹരി
ഇടിയൊടു കടുതരമിടയും പൂതനാമോക്ഷം ആഹരി
ഗിരിജാവരനുടയ പൂതനാമോക്ഷം ആഹരി
നരവരശിഖാമണേ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം ആഹരി
ആരിവനമേയ ഭുകവീര്യ മദശാലി രാവണവിജയം ആഹരി
ശാന്തവികത്ഥനമെന്തിനു ഖേട ലവണാസുരവധം ആഹരി
ബന്ധമെന്തു നിന്നോടെനിക്കിന്നു ലവണാസുരവധം ആഹരി
നരാശകീടാ വാടാ നരാശകീടാ ലവണാസുരവധം ആഹരി
അന്യാഗാരവാസം ചെയ്ത ലവണാസുരവധം ആഹരി
ആരെടാ അടവിയില്‍ വന്നവന്‍ ലവണാസുരവധം ആഹരി
ഭാനുകുലോത്തമാനാകും രാമന്‍ ലവണാസുരവധം ആഹരി
നിന്ദിതമല്ലയോ നിന്നുടെ ചരിതം ലവണാസുരവധം ആഹരി
ആരെടീ നീയെന്‍റെ മുമ്പില്‍ വന്നു ലവണാസുരവധം ആഹരി
ഭീരുജനമണിയുന്ന ഹീര ബാണയുദ്ധം ആഹരി
സർവ്വലോകനാഥനായ ശർവനെ ബാണയുദ്ധം ആഹരി
ആർത്തുപോർത്തളത്തിനിന്നു ബാണയുദ്ധം ആഹരി
അതികഠോരശിതകുഠാര ബാണയുദ്ധം ആഹരി

Pages