നാഥനാമാഗ്രി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വാടാ പോരിന്നായി വൈകാതെ കല്യാണസൌഗന്ധികം നാഥനാമാഗ്രി
എന്തിഹ വന്നതെടാ നിശാചര കല്യാണസൌഗന്ധികം നാഥനാമാഗ്രി
ഗന്ധമിയന്ന സൌഗന്ധികമോഹം കല്യാണസൌഗന്ധികം നാഥനാമാഗ്രി
ഉദ്ധതവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചീടായ്ക കല്യാണസൌഗന്ധികം നാഥനാമാഗ്രി
സഖിമാരേ, നമുക്കു ജനകപാർശ്വേ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം നാഥനാമാഗ്രി
സ്വല്പപുണ്യയായേൻ നളചരിതം നാലാം ദിവസം നാഥനാമാഗ്രി
വൈകാതെ വരുവാന്‍ ഞാന്‍ തോരണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
വിരവില്‍ വരിക പോരിനായി കപേ തോരണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
മനസിമദമോടും നീ തോരണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
ഭൂപാലകുലദീപ ദശരഥ മഹാരാജ സീതാസ്വയംവരം നാഥനാമാഗ്രി
അജസുത നയകലിതവിനയനിര്‍മ്മലാശയ സീതാസ്വയംവരം നാഥനാമാഗ്രി
മാനവേന്ദ്ര കുമാര പാലയ ഉത്തരാസ്വയംവരം നാഥനാമാഗ്രി
എന്തൊരു ചിത്രമിദം വിചാരിച്ചാൽ കുചേലവൃത്തം നാഥനാമാഗ്രി
കാരുണ്യനിധേ കാന്താ കഴലിണ കുചേലവൃത്തം നാഥനാമാഗ്രി
ഇണ്ടലരുതരുതേ മധുമൊഴി കുചേലവൃത്തം നാഥനാമാഗ്രി
ക്രോധവുമതില്ല മമ ദുര്യോധനവധം നാഥനാമാഗ്രി
പൂന്തേൻമൊഴി വരിക സന്തപിക്കൊല്ലാ സുഭദ്രാഹരണം നാഥനാമാഗ്രി
രാമവിഭോ പീഡിക്കരുതേ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
രഘുപതേ വിഭോ രജനിയിലഹോ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
തരുണിമണികുചകലശോപരി തിരളുന്നൊരുഹാരമിതല്ലേ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
അഗമചന്ദ്രനെന്നിങ്ങറിഞ്ഞവാറെ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
തണ്ടാരില്‍മാതു ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
രഘുവീര മഹാരഥദേവ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
ആര്യ സാരംഗധാരിയാകയാൽ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
തരുണീമണി തന്നുടെ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
സഹജസൗമിത്രേ പോക ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
പിതൃസഖ മഹാബാഹോ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
രാമ രാഘവ കോമളാകൃതേ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
രാഘവ മഹാബാഹോ ബാലിവധം നാഥനാമാഗ്രി
ദാനവേന്ദ്ര നമോസ്തു തേ ജയ നരകാസുരവധം നാഥനാമാഗ്രി
വിവിധനിധനോപായേഷ്വസ്മിൻ ഗതേഷു നിരർത്ഥതാ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം നാഥനാമാഗ്രി
ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം നാഥനാമാഗ്രി
സുന്ദരകളേബരാ ദേവയാനി സ്വയംവരം നാഥനാമാഗ്രി
ആര്യ വീരശിഖാമണേ ജയ ലവണാസുരവധം നാഥനാമാഗ്രി
പേടിയുണ്ടിതു ചൊല്ലുവാനെങ്കിലും ബാണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
മതി മതി വിഹാരമിതി അതിമധുര വചനേ ബാണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
വല്ലികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൽ ഗുണദോഷം ബാണയുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
ധീവരേശ്വര പാഹി ജയ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം നാഥനാമാഗ്രി
കാന്താ കാർമുകിൽ വര്‍ണ്ണാ രാജസൂയം (വടക്കൻ) നാഥനാമാഗ്രി
പങ്കജാക്ഷ ഞങ്ങളിന്നു ശങ്കിച്ചതെല്ലാമേ രാജസൂയം (വടക്കൻ) നാഥനാമാഗ്രി
ഭാനുനന്ദന നാഥ ജയ ജയ രുഗ്മാംഗദചരിതം നാഥനാമാഗ്രി
കിങ്കരന്മാരേ നിങ്ങളേ സംഗരേ രുഗ്മാംഗദചരിതം നാഥനാമാഗ്രി
ധര്‍മ്മരാജ വിഭോ രുഗ്മാംഗദചരിതം നാഥനാമാഗ്രി
ആടലെനിക്കു മനസ്സിൽ ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
രാമ നീലകളേബര ജയ ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
പങ്കജസംഭവബാണമിദാനീം ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
ഗൃദ്ധ്രരാജ മഹാമതേ ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
ഹന്ത രാമ മഹാമതേ ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
ചാപം മുറിഞ്ഞു രണഭൂമിയിൽ ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി

Pages