ആനന്ദഭൈരവി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ദൈവമേ ഹാ ഹാ നിവാതകവച കാലകേയവധം ആനന്ദഭൈരവി
ക്ഷിതിപതി ധൃതരാഷ്ട്രസുതയായി അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം ആനന്ദഭൈരവി
കിന്തു കരവൈ ഹന്ത ദൈവമേ കിർമ്മീരവധം ആനന്ദഭൈരവി
അരയന്നമന്നവാ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
പയ്യോ പൊറുക്കാമേ ദാഹവും നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
വാജപേയബഹുവാജിമേധമഖ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
ശോകവേഗം പൊറുത്തേകനായ്‌ നടന്നു നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
ധൂർത്തനല്ല,ദൃഢമാർത്തബന്ധുവത്രേ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
ബാഹുവീര്യശിഖിലേ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആനന്ദഭൈരവി
കുശികസുത നിന്‍ കടാക്ഷത്തിനാലെ സീതാസ്വയംവരം ആനന്ദഭൈരവി
വളരെ പുത്രിമാര്‍ ദക്ഷയാഗം ആനന്ദഭൈരവി
ഹന്ത ദൈവമേ ദക്ഷയാഗം ആനന്ദഭൈരവി
പാഹിമാം വീര പാഹിമാം ഉത്തരാസ്വയംവരം ആനന്ദഭൈരവി
സാരസനേത്രാ പോരുമേ കുചേലവൃത്തം ആനന്ദഭൈരവി
ചിത്രതരമോര്‍ക്കുന്നേരം ദുര്യോധനവധം ആനന്ദഭൈരവി
എന്നാര്യപുത്ര ബാലിവധം ആനന്ദഭൈരവി
സുകുമാര നന്ദകുമാര വരിക അരികിൽ നീ മോദാൽ പൂതനാമോക്ഷം ആനന്ദഭൈരവി
ആശരനാഥാ മുഞ്ച മാം രാവണവിജയം ആനന്ദഭൈരവി
വാരിജനിഭവദന ബാല മാ കുരു ലവണാസുരവധം ആനന്ദഭൈരവി
മല്ലാക്ഷിമാർ നിങ്ങളുടെ സല്ലാപം ബാണയുദ്ധം ആനന്ദഭൈരവി
സിന്ധുശയന നീയല്ലാതൊരു ബന്ധു നഹി മേ ബാണയുദ്ധം ആനന്ദഭൈരവി
വാസകസജ്ജയായി ഞാൻ നിഴൽക്കുത്ത് ആനന്ദഭൈരവി
വിസ്മയമെത്രയുമിദം നിഴൽക്കുത്ത് ആനന്ദഭൈരവി
എന്തു കഥയിതു ബത നിഴൽക്കുത്ത് ആനന്ദഭൈരവി
കര്‍ണ്ണാ ദയാലോ യാചകിയായി കർണ്ണശപഥം ആനന്ദഭൈരവി
ദാനാര്‍ത്ഥിക്കു നീ മന്ദാരമല്ലോ കർണ്ണശപഥം ആനന്ദഭൈരവി
കൌരവരോടു ബന്ധം വീരാ കർണ്ണശപഥം ആനന്ദഭൈരവി
അത്ഭുതമിതോർത്താലേവം കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം ആനന്ദഭൈരവി
സാദരം ജഗദീശരാം നിങ്ങടെ കംസവധം ആനന്ദഭൈരവി
ഭക്തനാകുന്ന തവ ശുഭമസ്തു കംസവധം ആനന്ദഭൈരവി
കണ്ണാ എന്നാരോമലേ എൻ കണ്ണായി കൃഷ്ണലീല ആനന്ദഭൈരവി
എങ്കിലുമെനിക്കുണ്ടു സന്താപമേകം കൃഷ്ണലീല ആനന്ദഭൈരവി
പൊയ്യല്ലേ ഏവം ചെയ്യല്ലേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
അക്ഷീണഗുണശാലിനീ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
പ്രിയതമ! കേൾക്ക നീ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
ഉൽപ്പല ദലലോചന ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
കേൾക്ക മേ ബാല വാക്യങ്ങൾ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
എന്തഹോ ചെയ്‌വതെന്തഹോ അംബരീഷചരിതം ആനന്ദഭൈരവി
സുമശരസുഭഗശരീര രുഗ്മാംഗദചരിതം ആനന്ദഭൈരവി
സാരസായതാക്ഷിമാരേ സുന്ദരീസ്വയംവരം ആനന്ദഭൈരവി
നൃപമണിയായ ഭവാനീവിപിനേ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം ആനന്ദഭൈരവി
ജാനകീ നീ ഹതയായോ യുദ്ധം ആനന്ദഭൈരവി
രാമരാമ മഹാബാഹോ! യുദ്ധം ആനന്ദഭൈരവി
ലക്ഷ്മണാ, നീ സേനയോടും പോക യുദ്ധം ആനന്ദഭൈരവി