മാരധനാശി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
പാണ്ഡുസുതന്മാര്‍ ഞങ്ങളാകുന്നു മാരധനാശി
മാനവേന്ദ്രന്മാരേ കേള്‍പ്പിന്‍ കല്യാണസൌഗന്ധികം മാരധനാശി
അന്തണർകുലദീപമേ കല്യാണസൌഗന്ധികം മാരധനാശി
എത്രയും നിപുണനഹം കല്യാണസൌഗന്ധികം മാരധനാശി
ബാഡവേന്ദ്ര വിദ്യകളിൽ കല്യാണസൌഗന്ധികം മാരധനാശി
പരപരിഭവത്തെക്കാള്‍ കിർമ്മീരവധം മാരധനാശി
മഹിതമാകിയ തവ വചനം കിർമ്മീരവധം മാരധനാശി
താപസമൌലേ ജയ ജയ കിർമ്മീരവധം മാരധനാശി
കഷ്ടമല്ലയോ ബകവധം മാരധനാശി
ധര്‍മ്മസുതനാമെന്റെ ബകവധം മാരധനാശി
രംഗം മൂന്ന്‌: പുഷ്കരന്റെകൊട്ടാരം നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം മാരധനാശി
അരികിൽ വന്നു നിന്നതാരെ,ന്തഭിമതം? നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം മാരധനാശി
അംഗദ ഇളയഭൂപ തോരണയുദ്ധം മാരധനാശി
ഗുഹയില്‍ നാം പോയാല്‍പിന്നെ തോരണയുദ്ധം മാരധനാശി
വാനരരേ വസന്തകാലം വന്നുവല്ലോ തോരണയുദ്ധം മാരധനാശി
ദശരഥ ധരണിപതിലക ജയ സീതാസ്വയംവരം മാരധനാശി
രാത്രിഞ്ചരേന്ദ്രനുടെ പുത്ര യുവരാജ ബാലിവിജയം മാരധനാശി
സോദരീ രാജ്ഞീ കീചകവധം മാരധനാശി
അഞ്ചു ഗന്ധർവ്വന്മാരെ കീചകവധം മാരധനാശി
മഞ്ജുളാംഗീ നിന്റെ കാമം കുചേലവൃത്തം മാരധനാശി
ശൗരിസോദരി കാൺക സുഭദ്രാഹരണം മാരധനാശി
സരസികവിലോചന ചരണം താവകമഹം നരകാസുരവധം മാരധനാശി
ആയിരംദാസിമാരുമായി ദേവയാനി സ്വയംവരം മാരധനാശി
പുത്രീ നീ ചേടിമാരോടോത്തിനി ദേവയാനി സ്വയംവരം മാരധനാശി
പാലയ കൃപാനിധേ ദേവയാനി സ്വയംവരം മാരധനാശി
ബന്ധുകാ ബന്ധുകാധരീ സന്താപിക്കായ്ക രുഗ്മിണി സ്വയംവരം മാരധനാശി
മേദിനിദേവന്മാരെ ധരിച്ചിതോ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം മാരധനാശി
അസ്തു ശുഭം തേ വിദേഹജേ ലവണാസുരവധം മാരധനാശി
തൊഴുതേൻ നിൻ തിരുമലരടികൾ നിഴൽക്കുത്ത് മാരധനാശി
ഭർത്തൃഹിതകാരിണി നിഴൽക്കുത്ത് മാരധനാശി
ചാഞ്ചല്യം വേണ്ടാ തെല്ലുമേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം മാരധനാശി
ഭൂമിദേവന്മാർ യാചിച്ചതൊക്കെയും രാജസൂയം (വടക്കൻ) മാരധനാശി
മാഗധേശ്വര! കേൾക്കെടൊ ഞങ്ങടെ രാജസൂയം (വടക്കൻ) മാരധനാശി
രാകാരജനീശസമാനനേ ഖരവധം മാരധനാശി
ഓരോന്നു പറഞ്ഞെന്നെ ഖരവധം മാരധനാശി
കല്യാണലയ വീര ഖരവധം മാരധനാശി
കാന്തനെനിക്കു നീയെന്നല്ലൊ ഖരവധം മാരധനാശി
വല്ലാതെ പറകിലോ ഖരവധം മാരധനാശി
പോവാനയയ്ക്കയില്ല നിന്നെ ഖരവധം മാരധനാശി
ആര്യപുത്രനെയിന്നു ഖരവധം മാരധനാശി
അസ്തു നിന്റെയഭിലാഷം ഖരവധം മാരധനാശി