നവരസം

ആട്ടക്കഥ രാഗം
മുല്ലസായക തുല്യ നവരസം
Please protect me O God ( Paripahi ) നവരസം
നല്ലാര്‍കുലമണിയും കിർമ്മീരവധം നവരസം
ഭീമസേനമതിഭീഷണരോഷം ബകവധം നവരസം
കാര്യം ഭവാന്‍ ചൊന്നതെന്നാലുമിപ്പോള്‍ ബകവധം നവരസം
അന്ധകാരംകൊണ്ടത്ര ദേശവുംദിക്കും സന്താനഗോപാലം നവരസം
ലോകാലോകപർവതംതന്നുടെ സന്താനഗോപാലം നവരസം
പുരന്ദരനന്ദന പൂരുകുലതിലക സന്താനഗോപാലം നവരസം
അനന്ത ജന്മാര്‍ജ്ജിതമാം ദക്ഷയാഗം നവരസം
അരവിന്ദ മിഴിമാരേ ഉത്തരാസ്വയംവരം നവരസം
പരിപാഹി മാം ഹരേ ദുര്യോധനവധം നവരസം
മുല്ലസായകതുല്യ മല്ലവൈരിയാമെന്റെ സോദരൻ സുഭദ്രാഹരണം നവരസം
മാനേലും മിഴിയാളേ മനോരമേ സുഭദ്രാഹരണം നവരസം
മാതാവേ ഒരു ഭർത്താവാദരാലെനിക്കിന്നു രാവണോത്ഭവം നവരസം
ജയ ജയ ലോകാധിനാഥ വിഭോ നരകാസുരവധം നവരസം
തരുണിമാരണിമാലേഅരുണിമാധുരി ദേവയാനി സ്വയംവരം നവരസം
നിശമയ വചനം മേ രാവണവിജയം നവരസം
വന്നാലുമരികില്‍ നീ ലവണാസുരവധം നവരസം
പേശലാനനേ കാൺക കാന്തനെ ബാണയുദ്ധം നവരസം
മാരസന്നിഭാകാര മാരകുമാര ബാണയുദ്ധം നവരസം
മല്ലീസായക തുല്യ കംസവധം നവരസം
മിത്രകുലാംബുജമിത്ര ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം നവരസം
ആര്യ തവ പാദയുഗളമിപ്പോൾ രാജസൂയം (വടക്കൻ) നവരസം
മഞ്ജുളവാണീ കൈകേയീ പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
മാഗധിയെന്നുടെ ഗർഭമിദാനീം പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
മാനിനിമാർമൌലേ പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
നൂതനമായി മമ ചേതസി പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
സുമവിലസിതവേണീ പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
ആപദുദ്ധാരണ നാരായണദേവ പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
കോസലഭൂപതനുജേ പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം
കേകയഭൂപതിനന്ദിനി പുത്രകാമേഷ്ടി നവരസം