കാമോദരി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
O my most loving uncle (Mamathavarirase mathula) കാമോദരി
കാന്ത! തവപോരുമധുനാ കാമോദരി
കഞ്ജദളലോചനേ മഞ്ജുതരഭാഷിണി കാമോദരി
വനമതില്‍ വസിപ്പതിനു യോഗം നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
ഭൂവനമിതിൽകീർത്തിരിയം നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
അയിസഖി ശൃണു മമ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
രഹസിതദരികേ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
സ്മരസായകദൂനാം നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
വിജയ വിജയീ ഭവ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
അമിതപരാക്രമസുമതേ! നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
വിജയനഹമിതാ കൈതൊഴുന്നേന്‍ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
ഖിന്നതവന്നിടായ്‌വാനെന്നെ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാമോദരി
അർച്ചനം ചെയ്തുപരമേശ്വരൻ കല്യാണസൌഗന്ധികം കാമോദരി
കാൽ ക്ഷണം വൈകാതെ കല്യാണസൌഗന്ധികം കാമോദരി
വഴിയിൽ നിന്നു പോക കല്യാണസൌഗന്ധികം കാമോദരി
ബാലേ കേള്‍ നീ മാമകവാണീ കിർമ്മീരവധം കാമോദരി
പുണ്ഡരീകനയന കിർമ്മീരവധം കാമോദരി
വാമേ സഖീ ശൃണു മമ കിർമ്മീരവധം കാമോദരി
കണ്ടാലതിമോദമുണ്ടായ്‌വരും കിർമ്മീരവധം കാമോദരി
മുഖരയതി ഭൃശമിഹ കിർമ്മീരവധം കാമോദരി
ധര്‍മ്മസുത! വരികരികില്‍ ബകവധം കാമോദരി
പ്രജ്ഞാദൃശസ്തു പ്രണിപത്യ ധീമാന്‍ ബകവധം കാമോദരി
തുഹിനകരകുലാവതംസമേ ബകവധം കാമോദരി
വാരണാവതമെന്നുണ്ടൊരു ബകവധം കാമോദരി
വല്ലതെന്നുവരികിലും ബകവധം കാമോദരി
തതോനുജൈസ്താതനിദേശതോസൌ ബകവധം കാമോദരി
മാരുതേ വൈകാതെ നാനാ തോരണയുദ്ധം കാമോദരി
സുഗ്രീവ ദിവാകരാത്മജ കപിവര തോരണയുദ്ധം കാമോദരി
ബാലിയെ ഭയപ്പെട്ടു ഞാന്‍ തോരണയുദ്ധം കാമോദരി
സുഗ്രീവ വൈകാതെ ഇനി തത്ര തോരണയുദ്ധം കാമോദരി
രാജീവദളലോചന രാമ സീതാസ്വയംവരം കാമോദരി
ബാലനെങ്കിലുമിവന്‍ സീതാസ്വയംവരം കാമോദരി
ബന്ധുര ഗുണവാരിധേ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
ദ്വാരവതിയാംപുരിയിൽ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
കോമളസരോജമുഖി സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
ത്രൈലോക്യൈകനായകൻ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
അത്തലിതൊഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
പത്താമനുണ്ണിയെക്കാത്തു സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
ശരകൂടമാകിയൊരു സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
വിശ്വൈക ധനുർദ്ധരവിജയ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
ധർമ്മരാജവിഭോ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
ലക്ഷ്മീജാനേ ജയ ജയ സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
പോകുന്നേനെന്നാലഹമിനിയും സന്താനഗോപാലം കാമോദരി
പാഥോജവിലോചനേ നാഥേ കുചേലവൃത്തം കാമോദരി
ദേവേശ ശങ്കര ഗിരീശ കിരാതം കാമോദരി
നല്ല ബാണജാലങ്ങളെല്ലാം കിരാതം കാമോദരി
ശാപമിതുപോരുമയി സദയേ ദുര്യോധനവധം കാമോദരി
ആയുധമിതാവരുവിനരികേ വരുമേ ദുര്യോധനവധം കാമോദരി
മമതാവാരിരാശേ മാതുല ദുര്യോധനവധം കാമോദരി
വരിക കമലലോചനേ സുഭദ്രാഹരണം കാമോദരി

Pages