കുറിഞ്ഞി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
പാര്‍ഷതി മമ സഖി മാകുരു ദേവിതം കുറിഞ്ഞി
Parshathi, my friend (Parshathi mama sakhi) കുറിഞ്ഞി
മതിമുഖീ കരുതണം ഇന്നു മമ ബാണയുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
യോഗബലം കൊണ്ടവനെ ബാണയുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
നിന്നുടെ തലയറുപ്പാനൈഷീകമസ്ത്രം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
ആരെടാ രേ രേ രേ മൂഢ! യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
കേളെടാ ഞാനൈഷീകത്തെ ഐന്ദ്രാസ്ത്രംകൊണ്ടു യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
നേരിട്ടുവരുവേനെടാ ലക്ഷ്മണ യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
നിന്നുടെ തലയറുക്കാൻ യാമ്യമാമസ്ത്രം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
നിർണ്ണയമെന്നുടെ ബാണമഞ്ചു യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
പൊരുത നിശിചരന്മാർ ചത്തശേഷം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
കണ്ടുകൊൾക യാമ്യമസ്ത്രം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
കേളെടാ നിൻതല കൊയ്യാനാഗ്നേയാസ്ത്രം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
ആര്യരാമചന്ദ്രവീര, സോദര ധീര യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
കാണുക ഞാൻ സൂര്യാസ്ത്രത്താലാഗ്നേയാസ്ത്രം യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി
ലക്ഷ്മണ! ശുഭലക്ഷണ! പോക വൈകാതെ യുദ്ധം കുറിഞ്ഞി