ചെഞ്ചുരുട്ടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
They are not Pandu’s sons ( PanduNandanaralla Vairikal ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
If you have misgivings about giving five villages..( Anchu Desamathangu ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
No wonder! Vichitraveerya is not your grandfather.. ( Chithramathra Vichithraeeryajanalla ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
I won’t even give them alms ( Kinjanapi Vicharavum nahi ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
Oh caring, rich, gallant and generous king (Jnyathivalsala ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
Bring a rope fast to tie up this Yadava.. ( PasamampoTu Konduva ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
O valiant king, possessor of a generous mind ( BhooriVikrama Varidhe ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
Yudhishtira is not related to me ( Njathiyalla ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
O son of a blind man.. ( AndhaNandana ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
Not even a needlepoint of land ( Soochikutthuvathinnu ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
If you harbour any reservations about it ( ChanjalathvaMathinnu ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
Yudhishtira, with brothers Bheema, Arjuna .. ( BheemaJishnuYamairamava ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
There is no uncertainty in my mind ( Chanjalathvamthilla Mamaka ) ചെഞ്ചുരുട്ടി
കാരുണ്യാകരം ദക്ഷയാഗം ചെഞ്ചുരുട്ടി
പാശമമ്പൊടു കൊണ്ടുവാ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ഭൂരിവിക്രമവാരിധേ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ജ്ഞാതിയല്ല നമുക്കഹോ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
അന്ധനന്ദന നന്നു നമ്മുടെ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നവകാശമിദ്ധരണീതലേ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ഭീമജിഷ്ണുയമൈരമൈവ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമക ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
പാണ്ഡുനന്ദനരല്ല വൈരികള്‍ ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ചിത്രമത്ര വിചിത്രവീര്യജനല്ല ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
കിഞ്ചനാപി വിചാരവും നഹി ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി
ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത ദുര്യോധനവധം ചെഞ്ചുരുട്ടി