കാംബോജി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
സിന്ധുഭൂപ! നമാമ്യഹം അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം കാംബോജി
വ്യര്‍ത്ഥം, ഗതസംഗതികളോര്‍ത്തു വിലാപം അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം കാംബോജി
ഊർജ്ജിതാശയ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം കാംബോജി
ഭാഗ്യപൂരവസതേ കീചകവധം കാംബോജി
ശശിമുഖി വരിക കീചകവധം കാംബോജി
ആയതെനിക്കനുവാദം കീചകവധം കാംബോജി
ഹരിണാക്ഷീ ജന കീചകവധം കാംബോജി
പൂന്തേന്‍ വാണീ ദക്ഷയാഗം കാംബോജി
ജയ ജയ നാഗകേതന ഉത്തരാസ്വയംവരം കാംബോജി
പ്രണയവാരിധേ കേൾക്ക ഉത്തരാസ്വയംവരം കാംബോജി
വരിക ബാലേ ശൃണു കിരാതം കാംബോജി
കുന്തീ ദേവീ വന്ദേ കർണ്ണശപഥം കാംബോജി
ത്വല്‍സുതരെന്‍റെ വൈരികളല്ലേ കർണ്ണശപഥം കാംബോജി
കിങ്കരണീയമെന്നു ചൊന്നാലും കർണ്ണശപഥം കാംബോജി
നന്ദകുമാരലീലകൾ ഭവദന്തികേ കൃഷ്ണലീല കാംബോജി
ജയജയ വീര നായകാ സാദരം വന്ദേ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം കാംബോജി
വൈണിക നൈപുണ്യമെന്നോളമവനു ശാപമോചനം കാംബോജി