യുദ്ധം

ആട്ടക്കഥ: 

ആട്ടക്കഥാകാരൻ:

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

കഥാസംഗ്രഹം:

കഥാപാത്രങ്ങൾ: