കാനക്കുറുഞി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ഹാഹന്ത നിന്നെയിനിയെന്നിഹ കാനക്കുറുഞി
ഹ ഹ ഹ! സകല കപിവരരും ഖിന്നരായഹോ! കാനക്കുറുഞി
അത്ര വന്‍പനായ നിന്‍റെ കാനക്കുറുഞി
ചണ്ഡനാകുമെന്‍റെ തേരു കാനക്കുറുഞി
പാകശാസനന്റെ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
പാകശാസനാത്മജാ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
ഏകനായി രണാങ്കണത്തിലാകവേ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
ആരെടാ സുരാധിനാഥനെ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
സജ്ജനങ്ങളോടതിക്രമം നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
വജ്രകേതുവെന്നെനിക്കു നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
വജ്രപാണി തന്നെ നിവാതകവച കാലകേയവധം കാനക്കുറുഞി
സുരഭികളായുള്ള സുമങ്ങളിതെത്രയും കല്യാണസൌഗന്ധികം കാനക്കുറുഞി
നൃഹരേ കരകലിതാരേ കിർമ്മീരവധം കാനക്കുറുഞി
മാരുതനന്ദന ശൃണു ബകവധം കാനക്കുറുഞി
ജീവിതനായക സന്താനഗോപാലം കാനക്കുറുഞി
എന്നുടെ പാണിഗ്രഹണം ദക്ഷയാഗം കാനക്കുറുഞി
ഈശ്വര ദൂഷണാലാപം ദക്ഷയാഗം കാനക്കുറുഞി
മൽപിതാമഹാവീര ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
ചക്രപാണിഞാനിരിക്കെ ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
ജയജയേശ ജഗദധീശ ജയ ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
ചണ്ഡ കേൾ ശിഖണ്ഡിയായ ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
കിന്തു ഭോ നപുംസകം ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
ആരൊരുത്തരിന്നുവന്നു നേരെനിന്നു ദുര്യോധനവധം കാനക്കുറുഞി
താത വന്ദേഹം നിൻ പാദാംബുജം സുഭദ്രാഹരണം കാനക്കുറുഞി
വിശ്രവസ്സാം മുനി തന്റെ രാവണോത്ഭവം കാനക്കുറുഞി
ബാലകനിളകുന്നേരം മേനി തളരുന്നു രാവണോത്ഭവം കാനക്കുറുഞി
എന്തിനിങ്ങനെ നീയിപ്പോൾ രാവണോത്ഭവം കാനക്കുറുഞി
സഹജസൗമിത്രേ മിഹിരനഞ്ജസാ ബാലിവധം കാനക്കുറുഞി
പ്രാണദാനം ചെയ്ത തവ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
കാമപാലക സോമഫാലക രുഗ്മിണി സ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
പ്രസവസമയം വന്നു സപദി ലവണാസുരവധം കാനക്കുറുഞി
ഏഹി സൌമിത്രേ ഈഹിതം കുരു ലവണാസുരവധം കാനക്കുറുഞി
ദൃശ്യമാകുമീപ്രപഞ്ചം അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
ദുഷ്ടരായ നിങ്ങളോടു അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
പോർത്തലത്തിൽ ഞങ്ങളോടു അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
ചണ്ഡബാഹുദണ്ഡകലിത അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
ജ്യാഘാതശ്രേണിജാഗ്രദ്‌ അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
ശക്രനോടുകൂടി വിബുധ അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
സത്യനാകുമീശ്വരങ്കൽ ഭക്തി അംബരീഷചരിതം കാനക്കുറുഞി
ഭൂരിവിക്രമ ഞാൻ ഘടോൽക്കചൻ സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
പത്തിതാ വണങ്ങുന്നു സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
ധാത്രീനായക ഭവാന്റെ സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
ഇണ്ടലെന്നിയേ നിന്റെ സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
ഭാഗിനേയ വത്സ സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
മുന്നമീവിധം പലരോടും സുന്ദരീസ്വയംവരം കാനക്കുറുഞി
ആരെടാ നടന്നീടുന്നു ഖരവധം കാനക്കുറുഞി
കഷ്ടമെന്റെ മെയ്യിലെയ്‌വതിന്നു ഖരവധം കാനക്കുറുഞി
നീയയച്ച ശൂലമാശു ഖരവധം കാനക്കുറുഞി
നിങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു ഖരവധം കാനക്കുറുഞി

Pages