മുദ്രാപീഡിയ

Mudrapedia header

വാക്കുകൾ School Link
1 ലഭിയ്ക്കുക കല്ലുവഴി view
2 ആദിയായവ കല്ലുവഴി view
3 മേഘം കല്ലുവഴി view
4 ഐശ്വര്യം കല്ലുവഴി (കോട്ടക്കൽ) view
5 ദുര്യോധനൻ കല്ലുവഴി (കോട്ടക്കൽ) view
6 സാദരം കല്ലടിക്കോടൻ view
7 അൽപ്പം കല്ലടിക്കോടൻ view
8 തുല്യം, സമാനം കല്ലുവഴി (കീഴ്പ്പടം) view
9 ഗുണം കല്ലുവഴി (കീഴ്പ്പടം) view
10 മേഘം കല്ലുവഴി (കീഴ്പ്പടം) view
11 ദുശ്ശാസനന്‍ കപ്ലിങ്ങാടൻ view
12 തടാകം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
13 കുലം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
14 കാരാഗൃഹം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
15 കാമദേവന്‍ കപ്ലിങ്ങാടൻ view
16 കാട് കപ്ലിങ്ങാടൻ view
17 ഐരാവതം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
18 ഇല്‍ കപ്ലിങ്ങാടൻ view
19 ഇരുട്ട് കപ്ലിങ്ങാടൻ view
20 ആലും കപ്ലിങ്ങാടൻ view
21 ആഗ്രഹം കല്ലുവഴി view
22 അസ്ത്രം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
23 അമ്മ കപ്ലിങ്ങാടൻ view
24 അപ്രകാരം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
25 അപഹരിയ്ക്കുക കപ്ലിങ്ങാടൻ view
26 അട്ടഹാസം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
27 ജ്യേഷ്ഠത്തി കപ്ലിങ്ങാടൻ view
28 അക്ഷയപാത്രം കപ്ലിങ്ങാടൻ view
29 കുമ്പിടല്‍ കപ്ലിങ്ങാടൻ view
30 കാട് കല്ലുവഴി view
31 ചോദ്യമുദ്ര-കയ്യടിച്ച്-ചോദിയ്ക്കുന്നു കല്ലുവഴി view
32 ചോദ്യമുദ്ര-ആവർത്തിച്ചു-ചോദ്യം കല്ലുവഴി view
33 ചോദ്യമുദ്ര-ആലോചന കല്ലുവഴി view
34 ചോദ്യമുദ്ര-അല്ലേ കല്ലുവഴി view
35 അഴുക്ക് കല്ലുവഴി view
36 പീലി കല്ലുവഴി view
37 അവയവം കല്ലുവഴി view
38 അവശത കല്ലുവഴി view
39 അവള്‍ കല്ലുവഴി view
40 അസുരന്‍, രാക്ഷസൻ കല്ലുവഴി view
41 അസ്ഥി കല്ലുവഴി view
42 അര്‍ജ്ജുനന്‍ കല്ലുവഴി view
43 ദക്ഷിണ കല്ലുവഴി view
44 അകത്തേയ്ക്ക് കല്ലുവഴി view
45 ദൂരെ കല്ലുവഴി view
46 ചൂതുകളിയ്ക്കുന്നത് കല്ലുവഴി view
47 എഴുതുക കല്ലുവഴി view
48 ജ്യേഷ്ഠത്തി കല്ലുവഴി view
49 പാപം കല്ലുവഴി view
50 അലംഭാവം കല്ലുവഴി view

Mudrapedia header