സുരുട്ടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
അമലഗുണവാരിരാശേ സുരുട്ടി
What’s the use of deceit in this game (Chathikondenthoru) സുരുട്ടി
മാതലേ നിശമയ നിവാതകവച കാലകേയവധം സുരുട്ടി
അല്ലല്‍ വളര്‍ന്നീടുന്നല്ലോ കല്യാണസൌഗന്ധികം സുരുട്ടി
അത്തലിതു കൊണ്ടുനിൻ കല്യാണസൌഗന്ധികം സുരുട്ടി
തീരാദുഃഖമിതെങ്കിലുമിങ്ങനെ അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം സുരുട്ടി
ചേരാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്ന കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
ധൂർത്തദുരാത്മൻ മർത്ത്യപശോ കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
രാക്ഷസീ നില്ലു നില്ലെടീ കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
മുഷ്ക്കരമാകും കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
ജൽപ്പക നിന്നെ ദർപ്പമോടെ കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
ചൊല്ലേറുമെന്റെ വല്ലഭതന്നെ കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത കിർമ്മീരവധം സുരുട്ടി
ഭീമകാശ്യപീരമണ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം സുരുട്ടി
വിഫലം തേ വൈരസേനേ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം സുരുട്ടി
മുനിവര വിശ്വാമിത്ര ഇതു സീതാസ്വയംവരം സുരുട്ടി
വിശ്വാമിത്ര മുനീന്ദ്ര വിശ്രുത വന്ദേ സീതാസ്വയംവരം സുരുട്ടി
സുമതേ ഭൂമിപ കേള്‍ക്ക സീതാസ്വയംവരം സുരുട്ടി
ജനകധരാവര നിന്റെ ശുഭ സീതാസ്വയംവരം സുരുട്ടി
രാജവംശജനാം കീചകവധം സുരുട്ടി
അരുതരുതേ ഖേദം ദക്ഷയാഗം സുരുട്ടി
വീരാ സോദരാ സുമതേ ഉത്തരാസ്വയംവരം സുരുട്ടി
പുഷ്കര വിലോചനാ ത്വൽകൃപാ കുചേലവൃത്തം സുരുട്ടി
കേട്ടാലും അതിന്നുണ്ടൊരുകൂട്ടം കിരാതം സുരുട്ടി
മാനുഷനാമർജ്ജുനനുടെ മാനം കിരാതം സുരുട്ടി
യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി കിരാതം സുരുട്ടി
പാരീരേഴിന്നും സാരമായുള്ള വേരാം പരമേശ കിരാതം സുരുട്ടി
മന്നവർമണി പാർത്ഥന്നിഹ കിരാതം സുരുട്ടി
നിൻകഴലിണയും കനിവിലവൻ കിരാതം സുരുട്ടി
ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീ ചൂതില്‍ ദുര്യോധനവധം സുരുട്ടി
മമ തനയ മാ കുരു രോദം ബാല രാവണോത്ഭവം സുരുട്ടി
തരുണിമാരണിയുന്ന മകുടമണേ രാവണോത്ഭവം സുരുട്ടി
കേൾക്ക ഹേ ജനക പ്രഹ്ലാദ ചരിതം സുരുട്ടി
മനുജാധിപസുമതേശൃണുവചനം ദേവയാനി സ്വയംവരം സുരുട്ടി
യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക രുഗ്മിണി സ്വയംവരം സുരുട്ടി
ഭൂമികുലാംബുധി രമണീയക രുഗ്മിണി സ്വയംവരം സുരുട്ടി
മാ മാ സ്പൃശേതി രാവണവിജയം സുരുട്ടി
പരഭൃതമൊഴി പാർത്താൽ രാവണവിജയം സുരുട്ടി
നില്ലു നില്ലെടാ ബാലാ നല്ലതിനല്ല ഹേളനം ലവണാസുരവധം സുരുട്ടി
പോരും പോരും നിന്നുടെ വീരവാദം ലവണാസുരവധം സുരുട്ടി
ദാശരഥിയുടയവാജിയെ ലവണാസുരവധം സുരുട്ടി
ബാലനെന്നുള്ള നാമം ചൊല്ലീടരുതേ ലവണാസുരവധം സുരുട്ടി
കമലഭവഭവമുനേ കഴലിണ തൊഴുന്നേൻ ബാണയുദ്ധം സുരുട്ടി
ധീരാ മാരുതനന്ദനാ വൈരിദാരുണാ നിഴൽക്കുത്ത് സുരുട്ടി
ഓതുന്നേനൊരുസത്യം കർണ്ണശപഥം സുരുട്ടി
അരുതരുതതിനിഹ പരിതാപം കൃഷ്ണലീല സുരുട്ടി
കേൾക്ക ലക്ഷ്മണ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം സുരുട്ടി
കപിരാജപ്രിയരാജേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം സുരുട്ടി
ഭാനുവംശാവതംസ! ഭാഷിതം ശൃണു അംബരീഷചരിതം സുരുട്ടി

Pages