ദ്വിജാവന്തി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വല്ലതെന്നാലുമിതുതവനല്ലതല്ലെടോ നിവാതകവച കാലകേയവധം ദ്വിജാവന്തി
എന്തിനിന്നഖിലം നിഷ്ഫലം ചൊല്ലീടുന്നൂ! അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം ദ്വിജാവന്തി
ആവതെന്തയ്യോ ദൈവമേ ആവതെന്തയ്യോ കിർമ്മീരവധം ദ്വിജാവന്തി
ജീവ നാഥേ കിമിഹ ബകവധം ദ്വിജാവന്തി
നിന്നോടു പിരിഞ്ഞു മമ ബകവധം ദ്വിജാവന്തി
ഭര്‍തൃ വിരഹിതയായി ബകവധം ദ്വിജാവന്തി
ചലദളിഝങ്കാരം ചെവികളിലംഗാരം നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം ദ്വിജാവന്തി
മിന്നൽക്കൊടിയിറങ്ങി നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം ദ്വിജാവന്തി
ആരോടെന്റെസ്വൈരക്കേടു നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ദ്വിജാവന്തി
പ്രകടിതമഭിമതമൃതുപർണ്ണ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം ദ്വിജാവന്തി
മറിമാൻകണ്ണി മൗലിയുടെ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം ദ്വിജാവന്തി
കാന്താ കൃപാലോ കീചകവധം ദ്വിജാവന്തി
സല്ലാപങ്ങളൻപോടധുനാ വല്ലഭ രാവണോത്ഭവം ദ്വിജാവന്തി
അംഗജനരികിലണഞ്ഞീടുന്നു രാവണോത്ഭവം ദ്വിജാവന്തി
ബന്ധമെന്തിഹതവചിന്തിതമേവം ദേവയാനി സ്വയംവരം ദ്വിജാവന്തി
ദൈവമേ എന്തിനി ചെയ്‌വതിന്നധുനാ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം ദ്വിജാവന്തി
ആഹാ വിധിയിന്നേവമോ ദൈവമേ നിഴൽക്കുത്ത് ദ്വിജാവന്തി
കണ്ണീരില്ലിനെ തെല്ലും കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേ കൃഷ്ണലീല ദ്വിജാവന്തി
എന്തുഞാനുരചെയ്യേണ്ടു ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ദ്വിജാവന്തി
കല്യാണാംഗ ക്രീഡിക്ക നാം രുഗ്മാംഗദചരിതം ദ്വിജാവന്തി
കഷ്ടമീവണ്ണം ശാഠ്യങ്ങള്‍ ദുഷ്ടേ രുഗ്മാംഗദചരിതം ദ്വിജാവന്തി
സുമന്ത്ര ചെന്നിപ്പൊഴാനയ നീ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം ദ്വിജാവന്തി
താതനെന്നുടയഹേവെന്തു മാനസതാരില്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം ദ്വിജാവന്തി