ബിലഹരി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
Don’t take this insult to your heart (Parithapam Hredi) ബിലഹരി
പുത്രനായുള്ള ഘടോല്ക്കചന്‍ കല്യാണസൌഗന്ധികം ബിലഹരി
മല്ലലോചനേ മാ കല്യാണസൌഗന്ധികം ബിലഹരി
അര്‍ജ്ജുനാ, വീണ്ടും തുടരുന്നുവോ അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം ബിലഹരി
കഷ്ടമഹോ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രന്മാര്‍ കിർമ്മീരവധം ബിലഹരി
തത: പ്രഭാതേ തപനപ്രഭാസ്തേ ബകവധം ബിലഹരി
അവതരണ ശ്ലോകം ബകവധം ബിലഹരി
താപസ കുല തിലക ബകവധം ബിലഹരി
കിം ദേവീ? കിമു കിന്നരി? നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ബിലഹരി
ഹേ സഖേ ശ്രൃണു മാമകവചനം ഹേ സഖേ തോരണയുദ്ധം ബിലഹരി
സ്വാമിന്‍ വാനരന്മാരെ ഞാന്‍ തോരണയുദ്ധം ബിലഹരി
മാമുനിപുംഗവ താവകപദം തൊഴാം സീതാസ്വയംവരം ബിലഹരി
മൂഢ! അതിപ്രൗഢമാം സന്താനഗോപാലം ബിലഹരി
രാക്ഷസകീട, ദശാനന, നിന്നുടെ ബാലിവിജയം ബിലഹരി
വജ്രായുധ! തവ ബാലിവിജയം ബിലഹരി
ശൈലപ്രകരവിശാല ബാലിവിജയം ബിലഹരി
നാരായണഭക്തജന ബാലിവിജയം ബിലഹരി
യാതുധാനകിലദീപമായീടുന്ന താത ബാലിവിജയം ബിലഹരി
മതി മതി മതിമുഖി കീചകവധം ബിലഹരി
കന്യകമാര്‍ മൌലീമണേ ദക്ഷയാഗം ബിലഹരി
ഹന്ത ഹന്ത നിന്റെ ഭാവം ദക്ഷയാഗം ബിലഹരി
ചിത്തത്തിലമർഷം വളരുന്നിതു ഉത്തരാസ്വയംവരം ബിലഹരി
മതിമുഖി മമനാഥേ കുചേലവൃത്തം ബിലഹരി
ഹന്ത ഹരിചരിതമതിതു ചിന്തചെയ്യും വിധൗ കുചേലവൃത്തം ബിലഹരി
നാഥ! പുരുഭൂതിസമുദായമിതശേഷവും കുചേലവൃത്തം ബിലഹരി
പരിതാപം ഹൃദി കരുതീടേണ്ട നീ ദുര്യോധനവധം ബിലഹരി
കിം ഭോ സുഖം സുഭഗാ സുഭദ്രാഹരണം ബിലഹരി
ഭോ ഭോ സുരേശ സുഭദ്രാഹരണം ബിലഹരി
രാക്ഷസ രാജ ദശാസ്യ രാവണോത്ഭവം ബിലഹരി
ഉഗ്ര പരാക്രമാനായ്‌ രാവണോത്ഭവം ബിലഹരി
ശക്രതനയ ഹേ ജയന്ത നരകാസുരവധം ബിലഹരി
അർണ്ണോജാക്ഷികളേ ഹരിച്ചോരു നരകാസുരവധം ബിലഹരി
വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ നരകാസുരവധം ബിലഹരി
രാത്രിഞ്ചരവനിതേ നരകാസുരവധം ബിലഹരി
ദൈത്യകുലാധമ നിന്നുടെ ദേവയാനി സ്വയംവരം ബിലഹരി
ധരണീസുരവര വന്ദേഹം വര രുഗ്മിണി സ്വയംവരം ബിലഹരി
കുണ്ഠേതരതരസാ ഞാനരിവര രുഗ്മിണി സ്വയംവരം ബിലഹരി
നന്നെട മലയശഠ വാക്കുകൾ നിഴൽക്കുത്ത് ബിലഹരി
നിഷ്ഠുരതര തവ ചേഷ്ടിതമിതു നിഴൽക്കുത്ത് ബിലഹരി
ജ്യേഷ്ഠ കേള്‍ക്ക സ്പഷ്ഠമായി കർണ്ണശപഥം ബിലഹരി
ആതുരഭാവം വേണ്ടിഹ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ബിലഹരി
ചന്ദ്രചൂഡ പാഹി ശംഭോ അംബരീഷചരിതം ബിലഹരി
പാർത്ഥിവഹതക! നീ സമ്പ്രതി ചെയ്തതു അംബരീഷചരിതം ബിലഹരി
ഭൂസുരേന്ദ്രമൗലേ ജയ രാജസൂയം (വടക്കൻ) ബിലഹരി
അഗ്രജ! കേൾക്ക ഭവാൻ രാജസൂയം (വടക്കൻ) ബിലഹരി
ജയ ജയ ജനാർദ്ദന ദീനബന്ധോ രാജസൂയം (വടക്കൻ) ബിലഹരി
പാദയുഗം തേ സാദരമേഷ താത തൊഴുന്നേന്‍ രുഗ്മാംഗദചരിതം ബിലഹരി
വരവാണികളേ സുന്ദരീസ്വയംവരം ബിലഹരി
എന്തുചൊന്നു കിഴവാധമ സുന്ദരീസ്വയംവരം ബിലഹരി
ഇന്ദ്ര രാവണനു ഘോരവരങ്ങളെ പുത്രകാമേഷ്ടി ബിലഹരി

Pages