അഠാണ

ആട്ടക്കഥ രാഗം
പാഞ്ചാലി തന്നിലല്ലോ കൗതുകം അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം അഠാണ
ഹന്ത! ഹംസമേ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം അഠാണ
ഉള്ളതു ചൊന്നതിതെന്നാലന്യൂനം നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം അഠാണ
നാളിൽ നാളിൽ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം അഠാണ
ബ്രാഹ്മണേന്ദ്ര! കൂടെപ്പോരുന്നേൻ സന്താനഗോപാലം അഠാണ
വല്ലഭ മുല്ലശരോപമ കേള്‍ക്ക നീ ദുര്യോധനവധം അഠാണ
പാണിപീഡനം മേ ദേവയാനി സ്വയംവരം അഠാണ
ധര്‍മതുല്യനായീടുന്ന ദുര്‍മ്മുഖം ദേവയാനി സ്വയംവരം അഠാണ
നാരായണാ ഭവാൻ നേരേ ധരിച്ചാലും നിഴൽക്കുത്ത് അഠാണ
കാലിണ കൈതൊഴുതീടുന്നേന്‍ അഗ്രജ കർണ്ണശപഥം അഠാണ
ആമ്പാടിഗൃഹം തോറും കൃഷ്ണലീല അഠാണ
വാരിജ ലോചന ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം അഠാണ
അങ്ങനെ ചൊല്ലുവതെങ്ങനെ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം അഠാണ
നേരേ ചൊല്ലാൻ പാടില്ലാ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം അഠാണ