ധർമ്മരാജാവ് (യമൻ)

യമധർമ്മൻ - മരണത്തിന്റെ ദേവത. ധർമ്മപുത്രരുടെ അച്ഛൻ. യമൻ

Malayalam

ദ്വാരകയിൽവന്നിത്തൊഴിൽ

Malayalam

 

ദ്വാരകയിൽവന്നിത്തൊഴിൽ ആരംഭിപ്പാനാരിതോർത്താൽ
പൗരുഷമെനിക്കെന്നല്ല പാർക്കിലില്ലസാദ്ധ്യമൊന്നും
തീരുന്നില്ലശങ്കയെങ്കിൽ തിരക ചിത്രഗുപ്തനൊടും
പോരുംപരിഭവമെന്നോടു പൂരുകുലമണിദീപ!
 
ഉത്തമപുരുഷചരിത്രം എത്രയുമോർത്തോളം വിചിത്രം
ത്വൽപ്രിയസഖനാരാഞ്ഞാലെത്തും വിപ്രനുടെസുതന്മാർ പത്തും

പരുഷവചനങ്ങൾമതി

Malayalam

പരുഷവചനങ്ങൾമതി പറകപരമാർത്ഥം പരമ-
പൂരുഷപ്രിയസഖനു പാർക്കിലില്ലസാദ്ധ്യമൊന്നും

പഴുതേയെന്തേ കലഹിച്ചുവിളിച്ചു  സമരാർത്ഥം
പരിചിനൊടുതരുവൻ തവ പറഞ്ഞുകൊൾകവേണ്ടുന്നവ
 

ഏതൊരുഭൂദേവതനയനേതൊരുദേശം
നീതനായി നൂതനമെന്നാലഹംജാനേ ദൂതരുമേവംചെയ്യാ താനേ