മുരൻ

നരകാസുരവധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അസുരൻ

Malayalam

ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമിന്നു ചെയ്ക നീ

Malayalam
ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമിന്നു ചെയ്ക നീ വൈകാതെ
മന്ദ, മാനുഷകുലാധമ, കുടില
 
സന്ദേഹമിന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ തെല്ലുമേ
മന്ദേതരം യാഹി വല്ലവസൂനോ!

ഏഹി ധീരനെങ്കിലിന്നു രണത്തിനു

Malayalam
വിദ്രാവിതേ സംയതി നാഗവൈരിണാ
കപിപ്രവീരേതുലചണ്ഡവിക്രമേ,
തതോ മുരോ നാമ മഹാസുരോ രുഷാ
ജനാർദ്ദനം രൂക്ഷതരം വചോ അബ്രവീൽ


ഏഹി ധീരനെങ്കിലിന്നു രണത്തിനു
സാഹസമിന്നു നീ മാ കുരു യാദവ!
 
ഇത്രിലോകത്തിങ്കലെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ
ചിത്രതരം കേൾപ്പാനില്ലയോ മൂഢ!
 
അത്ര രണായ നീ വന്നതും പാർക്കുമ്പോൾ
എത്രയും ഹാസകരം തന്നെ നൂനം