കാളീകൂളികൾ (ഭൂതങ്ങൾ പ്രേതപിശാചുകൾ പേയികൾ)

യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി ശവം തിന്നുന്ന പ്രേതപിശാചുക്കൾ

Malayalam

ഭൂളിളായശളീളണിജ്ജള വേളിഭാളജളട്ഠിള

Malayalam
ഗാന്ധാരീഭുവി ഗന്ധവാഹജഗദാഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ബലം
ക്രുദ്ധം സാദ്ധ്വനുനീയ ശൗരിരഗമത് പാർത്ഥൈഃ കൃതാർത്ഥൈസ്സമം
രാത്രൗ തത്ര രണാങ്കണേ സമപതന്നൃത്യത്കബന്ധായുതേ
യാതുപ്രേതപിശാചജാതിമിളിതാ ഭൂതാളിവേതാളികാഃ
 
ഭൂളിളായശളീളണിജ്ജള വേളിഭാളജളട്ഠിള
യാളണെക്കവിളോളുപേണ ഹുശോളിണാ ഖളശോളിണാ
കാളിയമ്മഹിമാഹളാണമണീവളാവളവേവളെ
ആളിയാളിശളാഹണിജ്ജബളാഭുഹുച്ചിയകാളിയാ
ഇത്ഥപർത്ഥയഹത്ഥശത്ഥവിഹത്തിയോളു ശുയോഹണേ
ണിത്ഥവേളിവുശത്ഥമദ്ദണമെത്ഥയിത്ഥണദോണിണ
ശാശമത്തദശാച ശശ്ശവിശാശണേപഹുശ്ശശേ