വസുദേവൻ

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛൻ

Malayalam

പത്മനാഭ പരമപുരുഷ പാഹിമാം

Malayalam
സുപ്തേ രാജഭടവ്രജേ സുരഭിലേ വാതാംകുരേ പ്രേംഖതി
പ്രൗഢദ്ധ്വാന്തതിരോഹിതേംബരപഥേ വൃത്തേ നിശീഥേ തദാ
ഉൽപ്പന്നം നിബരീസഭക്തി വിവശൗ ഭാര്യാപതീ തൗ സ്തൈവ-
രീഡാതേ മൃഢവാസവാദിവിബുധൈരാരാദ്ധ്യമദ്ധാ ഹരീം
 
പത്മനാഭ! പരമപുരുഷ പാഹിമാം വിഭോ!
ഛത്മരഹിത! ഭക്തമഹിത! ശുദ്ധഗുണനിധേ!
പരമഭാഗവത നിഷേവൃപദ! നമോസ്തുതേ
ചരണപതിതവിവിധ താപഹര! നമോസ്തുതേ!
 
ഉൽക്കടാധികടലിൽ മുങ്ങി ഉഴലും ഞങ്ങൾക്കു
ത്വൽക്കടാക്ഷതരണിതന്നെ താരകം പരം
സത്സമാജമതിനു തവ ലസൽ പദാംബുജം

അരവിന്ദലോചനേ അരികിൽ വരികോമലേ

Malayalam
സോമേ ഗാഢനിപീഡിയാന്ധതമസസ്തോമേ ത്രിയാമാമുഖേ
കുർവാണേ കുരുവിന്ദകന്ദളരുചൗ സിന്ദൂരവിന്ദുശ്രിയം
അന്തസ്ത്രീവ്രരുജാം ശരൈർവിരഹിഷു സ്വൈരർപ്പകേ ദർപ്പകേ
ശൗരിസ്സ്വൈസമുദാജഹാര സ മുദാ നേദീയസീം പ്രേയസീം
 
അരവിന്ദലോചനേ! അരികിൽ വരികോമലേ
കുരുവിന്ദചാരുരദനേ!
തരുണാംഗി! എൻ ജീവിത തരുവിനുടെ ഫലമെന്നു
കരളിൽ നിൻ ചാരുകുചകലശമിതു കരുതുന്നേൻ
നിജരമണിയായിടും നീലനളിനിയൊടു
വിജനേ ചെന്നൊന്നു പറവാൻ
രജനീപതിതന്റെ രതിദൂതിമാർപോലെ
ഗജകാമിനി! മധുപഗണികകൾ ഗമിക്കുന്നു