കാർത്ത്യായനി

Malayalam

ഭോ ഭോജേശ

Malayalam
ശ്രുത്വാ ദുശ്രവമാശു കിങ്കരവചഃ കംസോ നൃശംസോ രുഷാ
ധൃത്വാ ഖഡ്‌ഗലതാമുപേത്യ ശയനാദാച്ഛിദ്യ കന്യാം സ്വസുഃ
യാവൽ പേഷ്ടുമുപക്രമം വ്യരചയൽ ബാഹാഞ്ചലാന്നിർഗ്ഗതാ
താവദ്വ്യാഹരതി സ്മ സാഭ്രപദവീമഭ്യേത്യ കാത്യായനീ
 
 
 
ഭോ ഭോജേശ! ഹതാശ! കിന്തവ മയാ നിർദ്ദുഷ്ടയാ പിഷ്ടയാ?
ഹന്താഹന്ത! തവാത്ര കുത്രചിദരിർജ്ജാഗർത്തി സഞ്ചിന്ത്യ താം
ശ്രദ്ധാരാദ്ധപദാ തദാ ദിവിഷദാം ഗ്രാമേണ വാണീമിതി
വ്യാഹൃത്യാന്തരധത്ത ഭർഗ്ഗഗൃഹിണീ ദുർഗ്ഗാ നിസർഗ്ഗോജ്ജ്വലാ