ശൂർപ്പണഖ

രാവണന്റെ സഹോദരി

Malayalam

ഏതു കാര്യത്തെപ്രതിയിപ്പോൾ

Malayalam
ശ്രീരാമനോടു ജനകാത്മജ ചൊല്ലുമപ്പോൾ
വീരേണ സാ രഘുവരസ്യ സഹോദരേണ
ആരാന്നികൃത്തഘനകർണ്ണകുചാതിഘോരാ
ശ്രീരാഘവം നിരനുനാസികമേത്യ ചൊന്നാൾ
 
ഏതു കാര്യത്തെപ്രതിയിപ്പോൾ ഏതുദീയദേഹവൈകല്യകൃതി
ഏവരും യോഷാകുലത്തോടെ ആവതു ശൗര്യത്തെക്കാട്ടുവതെന്തെടോ?
 
പൃഥ്വീപതിവീരരിൽ പാർക്കിലേറെത്തവൈതസ്യയോഗ്യതാ
തടകയെപ്പുരാ കാടതിലാടലോടെ കാലാലയേ പൂകിച്ചു
 
പേടപകയും ദൃഷ്ടികളെപ്പേടികൂടാതെ കൊൽവതു ശ്രേയസ്സോ?
രാഘവ, സോദരിയില്ലയോ തവ പാർക്കിൽ പ്രസൂരപി ഇല്ലയോ?

പോവാനയയ്ക്കയില്ല നിന്നെ

Malayalam
പോവാനയയ്ക്കയില്ല നിന്നെ ഞാനെട ഏവ-
നെന്നോടു മറുത്തുരചെയ്വാൻ?
ഏവമെങ്കിലോയിപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ
നിന്നെക്കൊണ്ടുപോവേനാകാശേ വൈകാതെ

കേൾക്കെണം എന്നുടയ വാക്കേവം

Malayalam
 
നർമ്മാലാപൈഃ പ്രിയാ താമിതി സമനുനയൻ ലാളയൻ കേളിഭേദൈഃ
ശർമ്മാസീനോ ദശാസ്യസ്സുചിരമനുഭവൻ കാന്തയാ തത്ര പുര്യാം
ലങ്കായാം ശങ്കിതാത്മാ ഖലു വിബുധജനൈഃ സുസ്ഥിതോയം കദാചിത്
പ്രാപ്യാഭ്യർണ്ണം ഭഗിനാ സ്മരപരവശ്യാ ശൂർപ്പണാഖൈവമുക്തഃ
 
 
കേൾക്കെണം എന്നുടയ വാക്കേവം ചൊല്ലീടുന്ന-
തോർക്കേണമൊരു സുഖവും വേണ്ടായെന്നോ എനിക്ക്?
ഊക്കേറിന വീരന്മാർകളിലഗ്രനായ് മേവീടുന്ന
അഗ്രജ, മമ പാണിഗ്രഹണം നീ ചെയ്യിക്കേണം
വന്നുകരേറി യൗവ്വനം ഇന്നു വൃഥാ ഭവിച്ചു

മാതാവേ ഒരു ഭർത്താവാദരാലെനിക്കിന്നു

Malayalam
മാതാവേ ഒരു ഭർത്താവാദരാലെനിക്കിന്നു
സാദ്ധ്യമായീടണം താത!
ചേതോഹരനാകേണം കാതരമിഴിമാർക്കു
ചേതോജലീലചെയ്‌വാൻ ചാതുര്യനായീടേണം.
 
കാമിതം നിജതാതമാതാക്കളോടല്ലാതെ
കൗതുകമോടു ചൊൽവാൻ കൗമാരത്തിങ്കലുണ്ടോ?