ശുകൻ

രാവണവിജയം

Malayalam

ആയോധനമതിനായി

Malayalam
ആയോധനമതിനായി ധനാധിപനായിരമെങ്കിലുമാം ബഹു-
കിമർത്ഥമനർത്ഥവികത്ഥനം രണസമർത്ഥ പുരുഷാണാം?
ആയതമിഴികുലമായുധഹതനിജനായകതനുശകലം
ഭുവി പിരിഞ്ഞു കരഞ്ഞു വിരഞ്ഞു മുഹുരപി തിരഞ്ഞിടും സമരേ