കുബ്ജ

ഇടത്തരം സ്ത്രീവേഷം

Malayalam

മല്ലീസായക തുല്യ

Malayalam
മല്ലീസായക തുല്യമനസിജ  താപം 
ചൊല്ലാവല്ലഹോ നിന്നെ കാൺകയാൽ
 
കല്യാണാലയ കൃഷ്ണ കളിയല്ലെ രന്തും
ഉല്ലാസമോടു ഗേഹേ വരിക നീ
 
മഞ്ജുഭാഷണ നിന്നെപ്പിരികിലോ ചൊല്ലാം
കഞ്ജസായകൻ കൊല്ലുമതുനേരം
 
രജ്ഞയ കനിവോടു മധുരിമാധരന്തന്നിൽ
സഞ്ജാതമധുപാനം തരികെടോ

മാരകോടി സുന്ദരാംഗ

Malayalam
മാരകോടി സുന്ദരാംഗ നിങ്ങളെപ്പോൽ
പാരിലാരുള്ളതു പാർത്താലെന്നതിപ്പോൾ
 
ഭക്തിപൂർവ്വമംഗലേപം നൽകിടുന്നേൻ
ഭക്തവത്സസലാ ഗ്രഹിച്ചുകൊൾവിനെന്നാൽ