യൂദാസ്‌

Malayalam

അടിയിണപണിതേൻ ഞാൻ സുമതേ

Malayalam
സ്നേഹാബ്ധിയാം ശ്രീഗുരുശിഷ്യനന്നാൾ
മോഹാന്ധനായ്‌ ശാലയണഞ്ഞു ഗൂഢം
ഗേഹത്തിലെത്തും ജനനായകൻ തൻ
പാദം പണിഞ്ഞേവമുരച്ചു ഭീ(തൻ)/രു
 
(കാലം തള്ളി)
അടിയിണപണിതേൻ ഞാൻ സുമതേ!
അടിയിണപണിതേൻ
(കാലം താഴ്ത്തി)
ദാരിദ്ര്യകൂപത്തിൽ പിറന്നേറെ നരകിച്ചേൻ
കുള്ളനായ്‌ കറുത്തോനായ്‌ നിന്ദ്യനായ്‌ വളര്‍ന്നേൻ
അധികാരം പദവി മാന്യത അഭിവാഞ്ഛ്യം
ധനധാന്യം പെരുകുകിൽ അതുതാൻ ഭാഗ്യം
(കാലം കേറി)