ത്രിശരസ്സ്

Malayalam

മൂഢശിഖാമണേ, രാമ

Malayalam
തസ്മിൻകാലേ ഖരൻതാൻ ത്രിശിരസമരികേ ചൊല്ലിനാൻ സൈന്യജാലൈ-
സ്സാകം ഗത്വാ മനുഷ്യൗ വിരവൊടു നിഹതൗ ചെയ്തു വന്നീടുകേവം
തസ്മാദസ്ത്രാദിശസ്ത്രം പരിചൊടു വിരവിൽ ഭ്രാമയൻ രാമവാസം
ഗത്വായം രാമചന്ദ്രം പടപൊരുവതിനായ് ഘോരനാദേനചൊന്നാൻ
 
മൂഢശിഖാമണേ, രാമ, വാടാ പോർ ചെയ്‌വാൻ നട
പേടമാൻമിഴിയെ ശോഭകേടു ചെയ്തു നീ
 
ത്രിശിരസ്സാമഹം വന്നു കൊല്ലുവാൻ നിന്നെ
ദശകന്ധരനുടെ കനിഷ്ഠൻ ഖരനരുളാൽ
 
ഏഴുരണ്ടു രാക്ഷസരെ കൊന്ന വീരൻ നീ മേലി-