പ്രാജാപത്യൻ

പുത്രകാമേഷ്ടി രാമനാട്ടം കഥ

Malayalam

നരവര ദേവകൾതന്നതിപ്പായസം

Malayalam
നരവര, ദേവകൾതന്നതിപ്പായസം
തരുവാനായ് നിനക്കിന്നു ധരണിപമൌലെ,
വിരവൊടു ഭാര്യമാർക്കിതിനെ നൽകുക നീ
നരശാർദ്ദൂല , നിനക്കു തനയരുണ്ടാകും