മങ്ങാട്ട് സേതു നായർ

1944 ഡിസംബർ 14ന് ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ നായരുടേയും സീതകുട്ടി അമ്മയുടേയും മകനായി കാറൽമണ്ണയിൽ ജനിച്ചു. അണിയറ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ധാരാളം പരിചയമുണ്ട്. കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റും ഏഷ്യാനെറ്റും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച കഥകളി സമാരോഹം പരിപാടിയിൽ അണിയറക്കാരനായിരുന്നു. ഭാര്യ ഗൌരി. മകൻ:സുദർശൻ.

വിഭാഗം: