രംഗം 7 ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ പോരിനു വിളിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ തോറ്റോടുന്നു. നരകാസുരന്റെ സ്വർഗ്ഗജയം ചിട്ടപ്രധാനമായ ആട്ടമാണ്. പോരിനു വിളിയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ അഹല്യാമോക്ഷം കഥ പറഞ്ഞ് അവഹേളിയ്ക്കുകയും പതിവുണ്ട്.