നരകാസുരവധം

നരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ധനാശി

Malayalam
ഹത്വാ സംയതി ചണ്ഡവീര്യമസുരം ഭൂമ്യാസ്സുതം കുണ്ഡലേ
ദത്വാ തേ സുരനായകസ്യ ജനനീഹസ്തേ മുദാ സംയുതഃ
കൃത്വാ തത്തനയം മഹാബലയുതം പ്രാഗ്ജ്യോതിഷാധീശ്വരം
മുഗ്ദ്ധാക്ഷീജനസംയുതസ്സഭഗവാൻ കൃഷ്ണോസ്തു വഃ ശ്രേയസേ.
 
 
 
നരകാസുരവധം സമാപ്തം

അലമലമയി തവ

Malayalam
അലമലമയി തവ വചനജാലമിതെല്ലാം
നലമൊടു കാട്ടുക ബലമഖിലവും നീ
 
ചലമതേ ബാലിശ കൊല്ലുവൻ നിന്നെ ഞാൻ
കലഹംചെയ്തുകൊൾക വീരനെന്നാകിൽ
 
ഏഹി നരകാസുര! രണായ ഭോ ഏഹി നരകാസുര!

ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു

Malayalam
ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു നിന്നുടെ ദേഹം
പിണ്ഡമാക്കീടുവനില്ലൊരു സംശയം!
 
ചണ്ഡതരബാഹുപരാക്രമം കാൺക നീ
ഷണ്ഡ! ഹേ നവനീതചോര, ഗോപികാജാര!
 
ഏഹി വാസുദേവ! രണായ ഭോ ഏഹി വാസുദേവ!

പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ

Malayalam
പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ നൽകിയതും
വണ്ടാർക്കുഴലിമാരെക്കൊണ്ടുപോന്നതും
 
അണ്ടർനായകനു ബാധകൾ ചെയ്തതു-
കൊണ്ടുമിന്നു തവ കണ്ഠഖണ്ഡനംചെയ്വൻ
 
ഏഹി നരകാസുര! രണായ ഭോ ഏഹി നരകാസുര!

പുരുഷകീടക തവ

Malayalam
പുരുഷകീടക! തവ പരുഷവാക്കുകൾ കേട്ടാൽ
കരളിലിന്നധികം മേ പെരുകിയ കോപം
 
വിരവൊടു വളരുന്നു ശരനികരം കൊണ്ടു
വിരവിൽ നിന്നെയിഹ സംഹരിച്ചീടുവൻ
 
ഏഹി വാസുദേവ! രണായ ഭോ ഏഹി വാസുദേവ!

രേ രേ ഗോപകുലാധമ

Malayalam
ഹതോ മുരോ ദാനവവൈരിണാ രണേ
ജനാർദ്ദനേനാമിതതേജസാ തദാ
പ്രചണ്ഡദോർദ്ദണ്ഡഹതാരിമണ്ഡലഃ
കരാളദംഷ്ട്രോ നരകാസുരോഭ്യഗാൽ

രേ രേ ഗോപകുലാധമ, വീരനെങ്കിലിന്നു നീ
ഘോരരണം ചെയ്തീടുമോ, വീരനാകുമെന്നോടു നീ?
 
എന്നോടിന്നു സുരനാഥൻ തന്നെയെങ്കിലും കേൾ
നന്നായ് രണം ചെയ്തീടുമോ നന്നു തേ ചാപല്യം
 
കംസനാകും മാതുലനെ ഹിംസചെയ്തീലയോ നീ?
സംശയംകൂടാതെ നിന്നെ സംഹാരംചെയ്തീടുവൻ

 

കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ

Malayalam
കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ, ത്വം തു വിരമ ഭയാൽ
ഹന്തഹന്ത മധുമഥനസുരാദികൾ
 
ചന്തമൊടു പൊരുവതിന്നു വരികിലു-
മന്തകന്റെ പുരിയിലാക്കുവനയി,
ചിന്ത തന്നിലില്ലസംശയം മമ.
 
ശങ്കയെന്നിയേ കണ്ടുകൊൾക രിപു-
ഭംഗമിന്നു ചെയ്തു സംഗരാങ്കണേ
 
സങ്കടങ്ങളാശു പോക്കുവനിഹ
കിങ്കര ഭടവർ, കിമിഹ താമസം?
 

ദാനവേന്ദ്ര നമോസ്തു തേ ജയ

Malayalam
ദാനവേന്ദ്ര, നമോസ്തു തേ ജയ മാനശൗര്യഗുണാംബുധേ!
ഞാനഹോ പറയുന്ന വാക്കുകളൂനമെന്നിയെ കേൾക്കണം
 
വാസുദേവപരാക്രമത്താലാശു സംഗരഭൂമിയിൽ
ആശു വിക്രമനാം മുരാസുരനേഷ പരവശനായഹോ!
 
ധീരകേസരിയോടെതിർത്തൊരു വാരണോത്തമനിവ വനേ
പോരിലങ്ങു മുരാസുരൻ ഹതനായ് പുരാണമൃഗേന്ദ്രനാൽ
 
ഹന്ത, നീ പരിപാലായാശു കിന്തു കരവൈ ഞാൻ വിഭോ!
ചിന്തചെയ്തരുൾ ചെയ്ക വിരവൊടു ചന്തമോടു ദയാനിധേ!

Pages