നാമകർമ്മവിരചയ്യ ഗർഗ്ഗമുനിപുംഗവേ

ആട്ടക്കഥ: 
നാമകർമ്മവിരചയ്യ ഗർഗ്ഗമുനിപുംഗവേ രഹസി നിർഗ്ഗതേ
കാമപാലസഹിതം കളായദളസുന്ദരൈഃ കിരണകന്ദളൈഃ
രാമണീയകഭുവാമസൗ സ്മരമുദഞ്ചയൻ പശുപയോഷിതാം
കാമദഃ കപടഗോപഡിംഭതനു രാതനോതു മമ മംഗളം!
 
പൂതനാമോക്ഷം സമാപ്തം