നാനാപായാബ്ദമാലാവൃതിയകലെ

ആട്ടക്കഥ: 
നാനാപായാ-ബ്ദമാലാവൃതിയകലെയകറ്റീട്ടു ചിത്തേന്ദുവിന്ന-
ന്യൂനശ്രീചേർത്തു ഭക്തർക്കഭിമതമരുളും കർക്കിമാസാംബുദാഭൻ
ആനായാനന്ദകം കനിവൊടിതി കഥിച്ചാശു പോയിസ്വകീയാ-
സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു, പാരം ദിനമനു പരമപ്രീതരായ് പാർത്ഥർ പാർത്തു
 
 
 
 
നിഴൽക്കുത്ത് ആട്ടക്കഥ സമാപ്തം.