ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശിവൻ

വിഭാഗം: 
വിലാസം: 
മദ്ദളം ആർട്ടിസ്റ്റ്
കച്ചേരിക്കുന്ന്
ചെർപ്പുളശ്ശേരി
പാലക്കാട് ജില്ല
കേരളം
ഫോൺ: 
04662-284039
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: 
Photo By Mullookkaaran (Own work) [CC-BY-SA-4.0], via Wikimedia Commons