രംഗം 8 സാകേതത്തിലേക്കുള്ള വഴി ദ്വാദശിദിനം

ഈ രംഗത്തിൽ രണ്ട് നാലുബ്രാഹ്മണന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നതാണ്. അവസാനം അവരെല്ലാവരും സാകേതത്തിലേക്ക് ദ്വാദശിയൂട്ടിനായി പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. (സാധാരണ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരേ പതിവുള്ളൂ. അവർ തമ്മിൽ മാറി മാറി പറയും)