രോമശൻ

രോമശൻ (മിനുക്ക്-മഹർഷി)

Malayalam

പൂരുവംശജന്മാരാം

Malayalam

പല്ലവി:
ശ്രൃണുമേസുരവരസല്ലാപം

ചരണം 1:
പൂരുവംശജന്മാരാംപുരുഷപുംഗവന്മാരേ
പുരുഹൂതകാണ്മാനുള്ളിൽഭൂരികൗതുകംമേ

ചരണം 2:
അത്രയുമല്ലകേൾനീധാത്രീതലത്തിലുള്ള
തീർത്ഥങ്ങൾസേവിപ്പാനുംസംഗതിവന്നുകൂടും

ചരണം 3:
സാധുജനങ്ങളുടെസന്നിധിവിശേഷണ
സാധ്യമല്ലാത്തവസ്തുസാധിച്ചീടുന്നുനൂനം

രാമഹരേകൃഷ്ണ!രാജീവലോചന

Malayalam

ഏവമുക്തവതിപാണ്ഡുതനൂജേ
ദൈവചോദിതഇവാപമുനീന്ദ്രഃ
ലോമശോളഥദിവമിന്ദ്രദിദൃക്ഷുർ-
ന്നാമകീർത്തനപരോനരകാരേ.

പല്ലവി
രാമഹരേകൃഷ്ണ!രാജീവലോചന
പാലയരാവണാരേ

ചരണം 1:
കാണായതെല്ലാറ്റിനുംകാരണമാകുന്നതും
കാലസ്വരൂപനായകൈവല്യമൂർത്തിയുംനീ

ചരണം 2:
കാര്യജാലങ്ങളെല്ലാംകാരണാതിരിക്തമായ്‌
കാണുന്നില്ലതുകൊണ്ടുകാണുന്നതെല്ലാംഭവാൻ

ചരണം 3:
ശുക്തിരജതംപോലെമിഥ്യയാകുന്നിതെല്ലാം
ഇത്ഥമറിവാൻപലയുക്തികളുണ്ടുനൂനം

ചരണം 4:
ഉത്പത്തിവിനാശങ്ങളുള്ളതസത്യമെന്നു
ഉൾപ്പൂവിലുദിപ്പാനുംത്വൽപാദഭക്തിനൽകൂ

രംഗം എട്ട്

Malayalam

ഇന്ദ്രൻ രോമശനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ധർമ്മപുത്രസമീപം പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഈ രംഗം "ചൊല്ലിയാട്ടം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല.

കുന്തീകുമാരന്മാരേ കുംഭസംഭവൻതാനും

Malayalam

ചരണം 1

കുന്തീകുമാരന്മാരേ കുംഭസംഭവന്‍താനും
അന്തികെ വാഴുന്നിവിടെ ഈ വനം തന്നില്‍
വിന്ധ്യാചലോന്നതിയെ വീതഖേദേന പണ്ടു
വന്ധ്യയാക്കിയതുമിവന്‍ തപോബലേന-വന്ധ്യ-
 

ചരണം 2
വാതാപി തന്നെക്കൊന്നു വാരുറ്റ മുനികള്‍ക്കു
ബാധയകറ്റിയതിവന്‍ പാരം വളര്‍ന്ന
ആഴികളേഴുമൊന്നിച്ചാചമിച്ചതും പാര്‍ത്താല്‍
ഊഴിയിലേവമാരുള്ളു താപസന്മാരില്‍

ഇന്ദുകുലാധിപ കേൾക്കെടോ ഞാനും

Malayalam

ചരണം 1
ഇന്ദുകുലാധിപ കേൾക്കെടോ ഞാനു-
മിന്ദ്രനിയോഗത്താലർജ്ജുനവൃത്താന്തം
ഇന്നു നിങ്ങളോടുരചെയ്‌വതിനായി
ഇന്ദ്രലോകത്തീന്നു വന്നതും
ഞാനിപ്പോൾ
[[ ഖേദമാശു
കളക സാമ്പ്രതം ]]

ചരണം 2
പാർവ്വതീവല്ലഭൻ തന്റെ പ്രസാദത്താൽ
പാശുപതാസ്ത്രം ലഭിച്ചു വിജയനും
ഗീർവ്വാണലോകത്തു ചെന്നു സുരജന-
ഗീതപരാക്രമനായി വിളങ്ങുന്നു

ചരണം 3
വാസവൻ തന്റെ സമീപത്തിങ്കൽതന്നെ
വാസഞ്ചെയ്തീടുന്നു ബാധയകന്നവൻ
വാസരം നാലഞ്ചു ചെല്ലുന്നതിൻമുമ്പെ
വാസവനന്ദൻ വന്നീടുമിവിടെ