സൂര്യൻ

സൂര്യൻ (ചുവന്ന മനയോല)

Malayalam

നരവരശിഖാമണേ

Malayalam

പല്ലവി:
നരവരശിഖാമണേ രാജന്‍ സുജന-
നമനരത സോമകുലമുദവനരാജന്‍

ചരണം 1:
തുഷ്ടോഹമിന്നു തവ തപസാശുചം
ദൂരീകരുഷ്വ മമ വാചസാ ഭവ-
നിഷ്ടമെന്തെന്നു ഹൃദി ചൊല്‍കെടോ തരസാ

[അടവീനിവാസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ
അകതാരിലല്ലൽ വെടിഞ്ഞു
ഝടിതി നാടു വാണീടുമിനി മേലിൽ തെളിഞ്ഞു]