നിവാതകവചൻ

നിവാതകവച കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥയിലെ നിവാതകവചൻ എന്ന അസുരൻ

Malayalam

അംബുധിതുല്യ

Malayalam

അംബുധിതുല്യമായീടുമോപല്വലം?
ജംബുകംസ്തംബേരമത്തോടുതുല്യമോ?
പൊൻമലസർഷപമെന്നതുപോലെയാം
നമ്മിലുള്ളന്തരംനന്മയിലോർക്കെടോ

പണ്ടൊരുവാനരം

Malayalam

ചരണം5:
പണ്ടോരു വാനരം വാരിധി ലംഘിക്ക-
കൊണ്ടിന്നു മറ്റൊരു മര്‍ക്കടഞ്ചാടുമോ
ഉണ്ടു ചിറകിനിക്കെന്നോര്‍ത്തു മക്ഷിക
പക്ഷീന്ദ്രനോടു തുല്യം പറന്നീടുമോ

ജംഭാരിമുമ്പാം

Malayalam

ചരണം3:
ജംഭാരിമുമ്പാം നിലിമ്പരെല്ലാം മമ
സംഭാഷണേനൈവ ഡംഭം വെടിയുന്നു
കിം ഭവാനെന്നോടു പോര്‍ ചെയ്‌വതിന്നലം
സത്ഭാവമെത്രയും നന്നു നരാധമ

ആരെന്നുനീ

Malayalam

മന്ഥക്ഷ്മാധരമഥ്യമാനജലധിധ്വാനപ്രതിദ്ധ്വാനിനാ
പാർത്ഥക്ഷ്വേളിതനിസ്വനേനജലദോദഞ്ചദ്രവേണാകുലൈ:
ക്രുദ്ധൈരാശുനിവാതപൂർവകവചോ യുദ്ധായബദ്ധാദരം
സാർദ്ധംദാനവപുംഗവൈരഭിഗതോ വാചംബഭാഷേർജ്ജുനം

ചരണം 1:
ആരെന്നു നീ പറഞ്ഞീടേണമെന്നോടു
പോരിനായ് വന്നതും ചാരുകളേബര
മാരനോ മാധവന്‍ താനോ മഹാമതേ
മാരാരിയോ മാനുഷരിലൊരുവനോ?