ആശുതമൻ

ആശുതമൻ എന്ന സേനാനായകൻ. കാലകേയവധം കഥ

Malayalam

കാർമ്മുകശര

Malayalam

ചരണം 6:
കാർമ്മുകശരധാരികളെന്നുള്ളൊരു
ദുർമ്മദമേറിയനിങ്ങളെയൊക്കെ
നിർമ്മഥനംചെയ്യാനായ്‌സംഗര
കർമ്മംനോക്കീടുംഞാനധുനാ

മർക്കടകീട

Malayalam

ശ്രുത്വാതയോർന്നിനദമാശുതതോസുരോസൗ
സേനാപതിർനിരഗമന്നിഖിലായുധാഢ്യഃ
ആലോക്യവാനരവപുർദ്ധരമദ്രിതുല്യ-
മാഹേദമാഹവപരംപരമേശഭൃത്യം.

പല്ലവി:
മർക്കടകീടനിനക്കുരണത്തിനു
പാർക്കിലൊരർഹതയുണ്ടോ?

ചരണം 1:
വാക്കുപറഞ്ഞതുകൊണ്ടുരിപൂക്കളെ-
യാർക്കുജയിക്കാമോർക്കദുരാത്മൻ