അമ്മതമ്പുരാട്ടി (സുബാഹുവിന്റെ അമ്മ)

നളചരിതത്തിലെ സുബാഹുവിന്റെ അമ്മ

Malayalam

കിം ദേവീ? കിമു കിന്നരി?

Malayalam

ശ്ലോകം:

സാർദ്ധം ഗത്വാ തേന സാർത്ഥേന ഭൈമീ
സായാത്‌ സായം ചേദിപസ്യാധിവാസം
വാസാർത്ഥം താം വാസസോർദ്ധം വസാനാം
ദീനമാപ്താം രാജമാതാ ബഭാഷേ.

പല്ലവി.

കിം ദേവീ? കിമു കിന്നരി? സുന്ദരീ,
നീ താനാരെന്നെന്നൊടു വദ ബാലേ,
 
അനുപല്ലവി.
 
മന്നിലീവണ്ണമുണ്ടോ മധുരത രൂപത്തിന്‌!
മുന്നമേ ഞാനോ കണ്ടില്ലാ, കേട്ടുമില്ലാ.