നക്രതുണ്ഡി

നരകാസുരവധം

Malayalam

ഭൂസുത വീര മഹാരഥാ രിപുഭീഷണ

Malayalam
ശക്കോധം ളഖ്ഖശീ ശാ ശദമഹതണയേണാഹവേ 
ളൂണണാശാ വഖ്ഖോയാ വിഖ്ഖളന്തീ 
ളുഹിളമണികയാളംബഘോളന്തമാളാ
വിഖ്ഖോഹന്തഥ കാദൂണയവിവിഹമദോണിഗ്ഗദാ 
ഭഗ്ഗകാമാ വിക്കോശന്തീ വുളുവാ ഭണയി ണിയദശം ഭൂശുയം ഭീഷ്ണാംഗീ

വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ

Malayalam
വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ
ബലയുതകരഹതികൊണ്ടു തകർത്തുടൻ
 
ചലമിഴിമാരെക്കൊണ്ടയി പോവാൻ
ചപലതരമതേ, കാൺക നീയധുനാ
 
വിക്രമജലധേ, രണധരണിയിൽ നീ വീര വരിക വരിക!

ശക്രതനയ ഹേ ജയന്ത

Malayalam
ശക്രതനയ, ഹേ ജയന്ത! മൂഢ! 
 
ശക്രലോകവൈരിയതായീടും 
വിക്രമയുതഭൗമഗിരാ വന്നൊരു 
 
നക്രതുണ്ഡിയെന്നറിയണമെന്നെ,
വിക്രമജലധേ, രണധരണിയിൽ 
നീ വീര വരിക വരിക!

ഇത്ഥം നിശ്ചിത്യ ഹൃത്വാ

Malayalam
ഇത്ഥം നിശ്ചിത്യ ഹൃത്വാ ത്രിദശപുരവധൂരുദ്ധതം പ്രസ്ഥിതാ സാ
മദ്ധ്യേമാർഗ്ഗം ജയന്തം വലരിപുതനയം വീക്ഷ്യ കാമാതുരാഭൂൽ
സ്വസ്ത്രീരാച്ഛാദ്യമായമയയവനികയാ പ്രാപ്യ മന്ദാക്ഷമന്ദാ
മുഗ്ധാപാംഗസ്തിതോദ്യത് സ്മരരസമധുരം പ്രാഹ തം മോഹനാംഗീ

അഹോ സഫലം ചിന്തിതമഖിലം

Malayalam
അഹോ! സഫലം ചിന്തിതമഖിലം
ഇഹ മരുവീടുന്നൊരു തരുണീജന-
നികരമശേഷം കരബലമതുകൊ-
ണ്ടഹമരനിമിഷംകൊണ്ടു ഗമിപ്പൻ
ബഹുബലവാനാം ഭൂസുതസവിധേ
 
സുരരിപുകുലവരനാകും നമ്മുടെ
നരകാസുരനുടെ കേളിക്കനുദിനം
പരിചിനൊടെന്നുടെ ഭാംഗ്യം കൊണ്ടിഹ
കരഗതമായീ തരുണീനികരം.
വരിക വരിക വിരവോടെന്നരികിൽ
സുരനാരികളായീടും നിങ്ങൾ,
കരളിലതിന്നൊരു സംശയമെന്നാൽ
ഒരുമയിൽ ഞാനും കൊണ്ടിഹ പോവാൻ
 

ക്രൂരയാകുന്ന നക്രതുണ്ഡി

Malayalam
ക്രീഡന്തമാലോക്യ സുരാധിനായകം
നിജാംഗനാഭിസ്സമമാത്തകൗതുകം
സാ നക്രതുണ്ഡീ നരകപ്രചോദിതാ
പ്രകാലയാമാസ തദാപ്സരോഗണാൻ
 
ക്രൂരയാകുന്ന നക്രതുണ്ഡി ഘോരദംഷ്ട്രാ ഭീഷണാ
വീരവൈരികുലത്തെ വിരവിൽ സംഹരിക്കുന്ന ദാനവീ!
കൊടിയ നരസുരന്മാരെക്കൊന്നു കടുനിണങ്ങൾ കുടിപ്പവൾ
വടിവൊടു നല്ല കേസരികളെ നെടിയകാതിലണിഞ്ഞവൾ
കനൽമിഴിരണ്ടുമതിഭയങ്കരം ഘനസദൃശനിനാദവും
കനത്ത് ജാനുയുഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കനക്കെ ഭീതിവളർന്നിടും
മന്ദം‌മന്ദമിന്ദ്രപുരേ നന്ധിയോടവൾ ചെന്നുടൻ