വിവിദൻ

നർകാസുരന്റെ പ്രാഗ്‌ജ്യോതിഷപുരം കാവൽക്കാരൻ

Malayalam

ആരവളിഹോ തരുണിമാരിലതി സുന്ദരി

Malayalam
കാലേസ്മിൻ ഭൗമമിത്രം കില വിവിദകപിർ ഭീഷയൻ ജീവലോകം
മാർത്തും വാഞ്ഛൻ നികാമം മുരരിപുകലയാ പര്യഗാൽ ഭൂതധാത്രീം
ഗച്ഛന്തീം ജിഷ്ണുവാചാ ദ്രുപദനൃപസുതാം മന്ദിരാന്താദകാണ്ഡേ
ഭദ്രാം ദൃഷ്ട്വാപഹർത്തും കലിതമതിരസൗ വാചമൂചേ നൃശംസഃ
 
ആരവളിഹോ തരുണിമാരിലതി സുന്ദരി?
പാരിലിതുപോലെയൊരു നാരീമണിയില്ലഹോ
 
ചാരുമുഖിയാകുമിവളാരുടെ തനൂജാ?
ആരിഹ വെടിഞ്ഞിതൊരു ബന്ധുജനമില്ലഹോ!
 
മല്ലമിഴിയാമിവളെ വല്ലവഴിയും ബലാൽ
മെല്ലവെയൊതുക്കുവനില്ല മമ സംശയം

വാക്കുകൊണ്ടു ജയിപ്പതിന്നുടനാർക്കു

Malayalam

വാക്കുകൊണ്ടു ജയിപ്പതിന്നുടനാർക്കു ദണ്ഡമഹോ ഭവാൻ
പോർക്കു നേരിടുകാശു വിക്രമമാഹവത്തിലറിഞ്ഞിടാം.

പാടവം പ്രകടിപ്പതിന്നതി

Malayalam

പാടവം പ്രകടിപ്പതിന്നതി വീരനിക്കപികുഞ്ജരൻ
താഡനത്തിനടുക്കുമപ്പൊഴുതാശു ധാവതി നിശ്ചയം
മങ്കമാരൊടു ചേർന്നു മദ്യമഹോ കുടിച്ചു മദിച്ചു നീ
ശങ്കിയാതെ നിഷിദ്ധവാക്കുരചെയ്തതെത്രയുമത്ഭുതം
പംക്തികണ്ഠ കപോലജാലമടിച്ചുടച്ചൊരു വീരനോ-
ടെന്തു നീ പറയുന്നു? താർക്ഷ്യനൊടീച്ചയെന്ന കണക്കിനെa

കണ്ടു നിന്നുടെ പൗരുഷങ്ങളതൊക്കെയും

Malayalam

കണ്ടു നിന്നുടെ പൗരുഷങ്ങളതൊക്കെയും ബഹുദുർമ്മതേ
കണ്ഠമാശു മുറിപ്പനെന്നുടെ കൂർത്തുമൂർത്ത ശരങ്ങളാൽ
രാക്ഷസാന്തകനേഷ ഞാൻ വിവിദൻ മഹാരണ കർക്കശൻ
മൂർഖ നിന്നെയടുത്തു കണ്ടതു ഭാഗ്യമെന്നുടെ കേവലം
ശക്തനാം നരകാസുരം ബത നഷ്ടമാക്കിയതിന്നു ഞാൻ
മസ്തകം പൊടിയാക്കുവൻ യുധി ഘോരമൽക്കര താഡനാൽ.

ആരിവനഹോ സമരഘോരബലനെത്രയും

Malayalam

ശ്ലോകം
ഇത്ഥം നീലാംബരൻ തൻ രമണികളോടൊത്തുടൻ രൈവതത്തിൽ
പ്രീത്യാമദ്യം സുപീത്വാ സുഖതരമവിടെ ക്രീഡചെയ്യും ദശായാം
അത്രാസീദ്വാനരേന്ദ്രൻ നരകനുടെ സഖാ തദ്വധാമർഷശാലീ
മത്താത്മാ വീക്ഷ്യരാമം വിവിദനതിഖലൻ ചിന്തചെയ്താനിവണ്ണം

ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ

Malayalam
തതഃ പ്രാപ്തമാരാൽ ഖഗേന്ദ്രം കപീന്ദ്രോ
രുഷാവിഷ്ടചേതാസ്തദാനീം മനസ്വീ
സ്വമുഷ്ടീം സമുദ്യമ്യ നാദാൻ വിമുഞ്ചൻ
ബഭാഷേ ഗിരം സാഭ്യസൂയം തരസ്വീ

ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ വരുന്നതം?
വീരനെങ്കിൽ വരിക നീ പതത്രിനായക
 
പണ്ടു രാക്ഷസേന്ദ്രനിവഹഗണ്ഡമങ്ങടിച്ചുടച്ച
ചണ്ഡവീരനെന്നിതെന്നെ അറിയുമോ ഭവാൻ!

 

Pages