നരസിംഹം

വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം. പ്രഹ്ലാദചരിതം

Malayalam

വരിക സമീപേ വത്സാ

Malayalam
വരിക സമീപേ വത്സാ ! ഹേ പ്രഹ്ലാദ!
പരിതോഷമൊടു നീ ചിരകാലം വാഴ്ക 
അരുതരുതൊട്ടുമേ പിതൃവധഖേദം 
ദുരിതം ചെയ്താൽ വരുമോ നന്മകൾ?
വരമിനിവേണ്ടതു  വരണം ചെയ്താലും 
വിരവൊടു ഞാനും തരുവനതഖിലവും 
 
ചരണയുഗം മമ ശരണമെന്നോർത്തു 
മരുവുന്നോർക്കു ഞാൻ വരുമൊരാലംബനം 
മാന്യമതേ! ഭയശൂന്യനായ് വാഴ്ക നീ 
ഖിന്നത തീർപ്പാൻ ഞാൻ മുന്നിലുണ്ടെപ്പൊഴും 
നിന്നുടെ വംശം തന്നിലുള്ളവരെ-
ക്കൊന്നിടാ ഞാനിനി ധന്യശിഖാമണേ!
പരമേശ്വര! കിമു പുരഹര! കുശലം ?

തൽക്കാലാനൽപകുപ്യത്സ്വവദനകുഹര

Malayalam
തൽക്കാലാനൽപകുപ്യത്സ്വവദനകുഹരപ്രോത്ഭവൽ ഘോരഘോര-
ബ്രഹ്മാണ്ഡോത്ഭേദചണ്ഡപ്രകട കടുരവ  ഭ്രാന്തദിക് ചക്രവാളം 
സ്തംഭം നിർഭിദ്യ സദ്യഃ ക്ഷിതധരസദൃശാദ്രുജ്ജ്വലൽ  ഭീഷ്മവർഷ്മാ 
ദൈത്യേന്ദ്രദ്ധ്വാന്തദൂരീകരണ ദിനകര: പ്രാദുരാസീന്ന്യസിംഹഃ