നന്ദഗോപൻ

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛൻ.

Malayalam

ഭർഗ്ഗപാദാംബുജഭക്തരിൽ മുമ്പനാം

Malayalam
വിജ്ഞായാനകദുന്ദുഭേരഭിമതം പ്രജ്ഞാവതാമുത്തമം
വൃഷ്ണീനാം കുശലൈകതാനമനസം വിജ്ഞാതതത്വം ഗുരും
ഗർഗ്ഗം ഭർഗ്ഗനിഭം നിസർഗ്ഗമധുരം നിർഗ്ഗത്വരം ഗോകുലേ
ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടമനാഃ പുരോപരിമിതാനന്ദോഥ നന്ദോബ്രവീത്
 
ഭർഗ്ഗപാദാംബുജഭക്തരിൽ മുമ്പനാം
ഗർഗ്ഗമുനേ! ഭഗവൻ എന്റെ
ഹൃൽഗതമൊക്കവേ സാധിച്ചീടും നിന്ന-
നുഗ്രഹം കൊണ്ടു മേലിൽ
 
വല്ലവന്മാരുടെ വംശമശേഷവും
ഉല്ലസിതമായ് വന്നു ഇന്നു
നല്ലൊരു നിൻപാദ പല്ലവപാംസു-
സം‌പല്ലവമേൽക്കയാലേ