മാണീചരൻ

രാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ്

Malayalam
ആകർണ്യകർണപരുഷാണി നിശാചരാണാ-
മായോധനാം കണവിശൃംഖലതോദിതാനി
രോഷോച്ചലദ്ഭ്രുകുടികാകുടിലാക്ഷിപാതോ
വാണീം ജഗാദ യുധി മാണിചരോ മഹാത്മാ
 
 
രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ് വന്നതാരിന്നു
രാജരാജനോടാജി ചെയ്‌വതിന്നായ്
വാജി രാജി പദാതി രഥഗജരാജരാജിത രാജധാനിയിൽ
വ്യാജശാലികളായ മാനുഷഭോജനാധമ ബാധയെങ്ങിനെ?