ഉഷ

Malayalam

സിന്ധുശയന നീയല്ലാതൊരു ബന്ധു നഹി മേ

Malayalam
പിത്രാ‍ ക്ണുപ്തം സമിതിസഹസൈവാനിരുദ്ധസ്യ ബന്ധം
സഖ്യാ വക്ത്രാദുദിതമുഖവൈവർണ്ണ്യമാകർണ്യ ഗൂഢം
ബാഷ്പാംഭോഭിഃ കുസുമമളിമം മ്ലാപയന്തീ കദുഷ്ണഃ
തദ്‌വിശ്ലേഷാദഥപുനരുഷാ വിഹ്വലാ ബഹ്വലാപീൽ
 
 
സിന്ധുശയന! നീയല്ലാതൊരു ബന്ധു നഹി മേ
ബന്ധുരാംഗനനിരുദ്ധനിദാനീം
ബന്ധനേന പരവശനായിഹ പോൽ
 
കഞ്ജവദനൻ കുന്ദമുകുളമഞ്ജുരദനൻ
അഞ്ജസാ മമ ചിരാർജ്ജിത ദുഷ്കൃത-
പുഞ്ജഫലമവനഹോ വലയുന്നിതു
 
ചഞ്ചലം ഹാ! കാമസുഖപ്രപഞ്ചമോർക്കിൽ

മാരസന്നിഭാകാര മാരകുമാര

Malayalam
മാരസന്നിഭാകാര! മാരകുമാര! മാല്പെരുകുന്നു മനതാരിൽ
പാരാവാരസലിലേ പരിചൊടു ദിനകരൻ
 
വീര! മുങ്ങീടുന്നതു വിരവിൽ കണ്ടിതോ നാഥ!
അന്നു നിദ്രയിലെന്റെ അരികിൽ മെല്ലെയണഞ്ഞു
 
തന്നു വദനമധു തരസാ നീ പിന്നെയെങ്ങുപോയാറെ
പാരം വിവശയായ് ഞാൻ, ഇന്നെന്റെ നയനങ്ങൾ
 
ഏറ്റം സഫലങ്ങളായ് കാമനും ശരാസനം
കരതലെ എടുത്തെന്റെ പൂമെയ്യിൽ ശരമഴ പൊഴിക്കുന്നു
 
സോമനും രജനിയെ സ്വൈരം പുണർന്നീടുന്നു
താമസമരുതേതും സമയോചിത കേളിയിൽ
 
 
 

മല്ലാക്ഷിമാർ നിങ്ങളുടെ സല്ലാപം

Malayalam
മല്ലാക്ഷിമാർ നിങ്ങളുടെ സല്ലാപം കേൾക്കയാലിന്നു
ഉല്ലാസമേറ്റം മാനസേ
 
കല്യാണാംഗിമാരെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഗാനം ചെയ്താലും
ഉല്ലാസമേറ്റം മാനസേ

അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ

Malayalam
അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ
സന്നതനു ലതികാസ്വിന്നത കലർന്നു മേ
 
ഉന്നത കുചങ്ങളിൽ ഉളവായി പുളകങ്ങൾ
മുന്നിൽ നിന്നവൻ എന്റെ മിന്നൽ പോലെ മറഞ്ഞു

കാമോപമ രൂപൻ കമനൻ വന്നു നിദ്രയിൽ

Malayalam
കാമോപമ രൂപൻ കമനൻ വന്നു നിദ്രയിൽ 
കാമിനീ മമ സവിധേ
 
ശ്യാമകമലദള കോമള കളേബരൻ
വാമമിഴിമാർ മതിവലക്കും മഞ്ജുഹസിതൻ
 
പൂന്തേൻ മൊഴി അവൻ ഏകാന്തേ മെല്ലെ അണഞ്ഞു
കാന്തേന്ദു മണിമേട കമ്രതളിമമതിൽ
 
ചന്തമിയലും മുഖചെന്താമരയിൽ നിന്നു
ചിന്തും മധു തന്നെന്റെ പന്തുമുലമേൽ ചേർന്നു
 
ലോലലോലപല്ലവ ലീലകോലും അംഗുലീ-
ജാലം കൊണ്ടു തലോടി ജാതരൂപമേനിയേ
 
നീലവേണീ എന്നുടെ നീവി തന്നുടെ
ബന്ധചാലനം തുടർന്നപ്പോൾ ചലമിഴി ഉണർന്നു ഞാൻ

അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ

Malayalam
അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ
കിമപി സുരതസൗഖ്യം പോപിതാ ദീപിതാശാ
ഉഷസി കലുഷചിത്താ തദ്വിയോഗാദുഷാ സാ
പരിണതശശിവക്ത്രാ ചിത്രലേഖം ജഗാദ

സുന്ദരിമാർമണി ബാണനന്ദിനിയും

Malayalam

ഇത്ഥം ബാണാസുരൻ താൻ നിജസചിവരുമായ് ഭൂരിമോദേന സാകം
ശ്രീമാനാസ്ഥാനദേശേ മരുവിടുമളവിൽ തൽ സുതാ വിശ്വമാന്യാ
ശ്രീലാവണ്യാംഗശോഭാ പരികലിത സമസ്താംഗനാ ടോപഭാരാൽ-
ബാലാ ശൃംഗാരലീലാ സുതനു നിജസഖീ സാനുരാഗം രരാസ

 

സുന്ദരിമാർമണി ബാണനന്ദിനിയും സഖീ-
വൃന്ദമോടങ്ങൊത്തുചേർന്നു ഭംഗിയോടെ

ചന്ദ്രകര രഞ്ജിതമാം ചന്ദ്രശാലോപരി-
ചന്ദ്രമുഖി ചെന്നു കളിയാടി മന്ദം

ആളിമാർ നടുവിൽ പന്തും ആടിക്കൊണ്ടങ്ങിനെ
മാളികമുകളിൽ വിളയാടി നീളേ

കുന്തളബന്ധം അഴിഞ്ഞതിടങ്കൈ
കൊണ്ടു താങ്ങിക്കൊണ്ടും