അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ
കിമപി സുരതസൗഖ്യം പോപിതാ ദീപിതാശാ
ഉഷസി കലുഷചിത്താ തദ്വിയോഗാദുഷാ സാ
പരിണതശശിവക്ത്രാ ചിത്രലേഖം ജഗാദ